หนังสือรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อรับรองว่าสมาชิกเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาการขอกู้เงินหรือการเข้าผูกพันเป็นผู้ค้ำประกันต่อสหกรณ์ฯ

** เริ่มใช้เดือน มี.ค.2567**

ใส่ความเห็น

Scroll to Top