หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด

หมายเหตุ  พยานต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ให้คำยินยอมและหรือสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน 

              * ให้ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก

ใส่ความเห็น

Scroll to Top