ประชุมใหญ่สามัญประจำปี66

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 1330 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

         วาระ­ที่  1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

         วาระที่  2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

         วาระที่  3    เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                         3.1    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

                         3.2    รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกประจำปี 2566

                         3.3    รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2566

                         3.4    รับทราบรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ประจำปี 2566

         วาระที่  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         4.1      การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2566

                         4.2    การพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

                         4.3   การพิจารณาโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเกินกว่า 5 ปี เงินรับรอการตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืนประจำปี 2556 เข้าบัญชีทุนสำรอง

                         4.4    การพิจารณาแผนงาน และประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2567

                         4.5    การพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2567

                         4.6    การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียม ประจำปี 2567

                         4.7    การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

                         4.8    การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567

                         4.9    การรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567

         วาระที่  5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

         วาระที่  6    ประธานกล่าวปิดการประชุม

จึงขอเรียนเชิญให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 0900-1200

Leave a Comment

Scroll to Top