โอนทุนการศึกษา ปี๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่3

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3) จำนวน 246 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 การโอนการศึกษาครั้งนี้เป็นการโอนครั้งสุดท้ายของปี 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้ หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสหกรณ์

ลำดับยศ ชื่อ สกุลระดับ
1พ.ต.ณัฐชัยวุฒิ สุระยศป.1
2ร.อ.ธนกฤษ อินทร์ชื่น ป.1
3พ.ต.วรายุทธ์ กลมเกลี้ยง ป.1
4จ.ส.อ.ศิริ ผันสำลีป.1
5จ.ส.อ. ปิติพงษ์ งานกระโทกป.1
6จ.ส.อ.บัวเรียน สิงห์ลี ป.1
7จ.ส.อ.นรภัทร คงพิทักษ์ ป.1
8จ.ส.อ.วีระยุทธ เกิดมนต์ ป.1
9พ.จ.อ.ทรงศักดิ์ กลับอำไพ ป.1
10จ.ส.อ.กมลศักดิ์ วงศ์อนันต์ ป.1
11พ.จ.อ. ศรัณยู สุวรรณโยธีป.1
12พ.อ.อ.โกวิท กาญจนชาญกุล ป.1
13จ.ส.อ.อภิชัย นวทรัพย์ ป.1
14จ.ส.อ.มาณพ เนตรสกุล ป.1
15จ.ส.อ.พัฒนพันธุ์ คงพราหมณ์ป.1
16พ.จ.อ.ศุภทัศน์ แก้ววานิชป.1
17จ.ส.อ.ศุภวิชญ์ นกเพชรป.1
18พ.อ.อ.สุพรรณ ชูรอด ป.1
19จ.ส.อ.สุทธิพงษ์ อริยะดิบ ป.1
20จ.ส.อ.อิทธิกร หมื่นเดช ป.1
21ร.อ.อนุชน พันธ์ดวง ร.น. ป.1
22จ.ส.อ.วุฒิไกร อัตธิปะ ป.1
23จ.ส.อ.จิระเดช เจริญสุข ป.1
24จ.ส.อ.อธิป ยืนยง ป.1
25จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สัตยบัณฑิต ป.1
26จ.ส.อ.จักรพันธ์ โรจน์สุพร ป.1
27จ.ส.อ.บรรณสาร คนขยันป.1
28จ.ส.อ.อดิศร ศรีทุมเที่ยง ป.1
29จ.ส.อ.เลอศักดิ์ ศรีษะสมุทรป.1
30พ.จ.อ.วิทยาภรณ์ ชูปาน ป.1
31พ.จ.อ.พิษณุ แสนท้าว ป.1
32จ.ส.อ.บุญเชิด บัวอาจ ป.1
33พ.อ.อ.ธนวัฒน์ เพชรสง ป.1
34จ.ส.อ.วีรวุฒิ ศิริสุทธิ์ ป.1
35จ.ส.อ.เสกสรรค์ แก้วมีแสง ป.1
36พ.จ.อ.พงษ์พัฒน์ แก้ววิชิตป.1
37จ.ส.อ.ตุลยชาติ พันธุ์ทอง ป.1
38พ.จ.อ.ธีรวัฒน์ นวลชื่น ป.1
39จ.ส.อ.นิธิทัศน์ จันทร์เฮียง ป.1
40จ.ส.อ.แก่นนคร เกษโสภา ป.1
41จ.ส.อ.พัฒนพงศ์ คงพราหมณ์ ป.1
42จ.ส.อ.เจษฎา ทองพูล ป.1
43พ.จ.อ.โอภาส แก้วเอียด ป.1
44พ.จ.อ.นาวี ศรีเมือง ป.1
45พ.อ.อ.เอกพล มุสิกะสัง ป.1
46จ.ส.อ.ฤทธิรงค์ ปัตถาวโรป.1
47จ.ส.อ.สันติ กองอรินทร์ ป.1
48จ.ส.อ. ทศพล ทากุดเรือป.1
49จ.ส.อ.หญิงวิลัยพร ติสิงห์ ป.1
50พ.อ.อ.ศักดิ์นิรันดร์ เขียวปัญญา ป.1
51จ.ส.อ.อภิชัจ พันธุลี ป.1
52จ.ส.อ. วรรชัย เชนรัมย์ป.1
53จ.ส.ท. นิธิ นกโตป.1
54จ.ส.อ.เจตริน ฉลวยแสง ป.1
55จ.ส.อ.สมศักดิ์ ขันติยู ป.1
56จ.ส.อ.ศิวพงษ์ พวงเพชร์ ป.1
57จ.ส.อ.กาลัญญู เขียนสันเทียะ ป.1
58จ.ส.อ. นิติวุฒิ วงค์มะโนป.1
59พ.อ.ต.วัลลภ ศรีนาป.1
60ร.ต.หญิง สุนิสา สุรีย์ป.1
61จ.ส.ต.พงศธร จันทร์สุขป.1
62จ.ส.อ.หญิงเพ็ญนภา ชมโท ป.1
63พ.ต.ภัทรศักดิ์ เวินขุนทดป.1
64พ.จ.อ.หญิง กรองแก้ว อรุณศรีม.1
65ร.ท. บรรลือศักดิ์ พยัคฆชนม์ม.1
66ร.ท. สุระเจตน์ ตั้งวงศ์ ร.น.ม.1
67พ.จ.อ. ธวัชชัย ศิริไสย์ม.1
68พ.อ. ประเสริฐ ยศโยธินม.1
69ร.อ. ตฤณ โมขศักดิ์ม.1
70จ.ส.อ.สมศักดิ์ ขันติยู ม.1
71จ.ส.อ. ปวงพล แย้มมูลม.1
72พ.จ.อ.หญิง ปรียานุช เชื้อกุลาม.1
73พ.ต. ชัยศิริ นอมีม.1
74พ.จ.อ. สุรศักดิ์ ฐิตะฐานม.1
75จ.ส.อ.หญิง ศุภานัน ธิตาม.1
76พ.จ.อ. อดุลย์ สุวรรณตระการม.1
77จ.ส.อ.หญิง ณิชา ทองพลายม.1
78พ.จ.อ. ยรรยง อาสาม.1
79พ.จ.อ. วิโรจน์ เทพจันทร์ม.1
80จ.ส.อ. สุริยพงษ์ เยื่อใยม.1
81จ.ส.อ. ธีรพงศ์ สายวงศ์ม.1
82พ.ท. ฟุรกอน สายวารีม.1
83พ.อ.อ. สุริยะ สังฆมณีม.1
84จ.ส.อ. เทอดพงษ์ เวงสูงเนินม.1
85พ.อ.อ. ธงชัย แฝงเพชรม.1
86พ.อ.อ. รอง ปินาเกตุม.1
87จ.ส.ท. กล้าว ทรงศรีม.1
88จ.ส.อ. อัศนัย แผนกุลม.1
89พ.จ.อ. อมรเทพ ศรีสมศักดิ์ม.1
90น.ต. วรเดช เดื่อไธสงม.1
91จ.ส.อ. วสุ พุฒเขียวม.1
92จ.ส.อ. สนั่น เหมือนใจม.1
93จ.ส.อ. จาเด็จ มีบุญม.1
94จ.ส.อ. ไตรรงค์ ดาวเรืองม.1
95จ.ส.อ. เสริมสิน พรมพินิจม.1
96จ.ส.อ. อดิศักดิ์ กูโนม.1
97พ.จ.อ. ยงยุทธ ชลวิถีม.1
98พ.อ.อ. คณณ อัฑฒ์ธีเดชม.1
99จ.ส.อ. วิษณุกร ศรีกลมม.1
100ส.อ. ธวัช สวยค้าข้าวม.1
101พ.ต.วรายุทธ์ กลมเกลี้ยง ม.1
102พ.จ.อ.หญิง รณิดา เยื่อใยม.1
103พ.จ.อ.หญิง กมลพร ประการแก้วม.1
104จ.ส.อ. ธีระนันท์ ว่องไวม.1
105พ.จ.อ. จีรวัฒน์ ศรีมงคลม.1
106จ.ส.อ. ชัยยุทธ์ มั่นแน่ม.1
107จ.ส.อ. เศรษฐพงศ์ ไวยะเนตรม.1
108น.ต. สมบัติ เมณกูล ร.น.ม.1
109จ.ส.อ.หญิง สมจิตร พันพยัคฆ์ม.1
110จ.ส.อ. นพดล นาคบุตรศรีม.1
111พ.จ.อ. ภาณุเทพ บุตรชัยม.1
112พ.จ.อ. วิฑูรย์ คำปรุงมาม.1
113จ.ส.อ. สุชาติ สุขศรีม.1
114จ.อ.หญิง ศันสนีย์ ประสงค์ม.1
115จ.ส.อ. ชาญชัย ร่มธรรมรักษ์ม.1
116จ.ส.อ. ออด กระแสโสมม.1
117พ.จ.อ.หญิง พันธนันท์ ฟักแก้วม.1
118ส.ท.หญิง กาญจนา สว่างดาวม.1
119พ.อ.อ. วัชรินทร์ แซไชยม.1
120จ.ส.อ. ภูมิธนสิฐ ตุ้ยวงศ์ม.1
121น.ส.เตชินี อานนท์ม.1
122พ.ท. วัชรินทร์ ศิริมงคลม.1
123พ.จ.อ. อดิศร เปาะมะม.1
124พ.จ.อ. อดิศักดิ์ สมเขาใหญ่ม.1
125จ.ส.อ. กิตติพงษ์ กาญจนพานิชม.1
126พ.อ.อ. อติชาต พุฒฟักม.1
127จ.ส.อ. อานันต์ หะยีสาแมม.1
128พ.จ.อ. วิศณุรักษ์ อุ่นพิมพ์ม.1
129ส.ท. บดีร์ กือเลาะม.1
130พ.จ.อ. เจนวิทย์ แก้วมาเรียนม.1
131จ.ส.อ.นพวงศ์ พาหุมันโตม.1
132จ.ส.อ. ภาคภูมิ พิมพาม.1
133จ.ส.อ.หญิง เอมอร วันทาณีม.1
134พ.อ.อ. หยัน โสะตราม.1
135จ.ส.อ.หญิง ณัฐนรีย์ สังข์ขาวม.1
136พ.จ.อ. สมพร ไข่มุกข์ ม.1
137พ.ท. สุขขี พรมพินิจม.1
138พ.จ.อ. ปิยะพงศ์ แสงสุขม.1
139จ.ส.อ. ชัย มะณีใจม.1
140พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ เนาว์พิมายม.1
141จ.ส.อ. กลยุทธ บุดดีหัสม.1
142จ.ส.อ. ซัลมี ยูโซ๊ะม.1
143ส.อ.หญิงสมพร สุขเต็มดี ม.4
144จ.อ.สถาพร สุภนิกรม.4
145พ.อ.อ.สมภพ เคยกลาง ม.4
146จ.ส.อ.หญิงประนอม แก้วมะ ม.4
147จ.ส.อ. นันทภพ นนทวันม.4
148จ.ส.อ. ปวงพล แย้มมูลม.4
149จ.ส.อ.ศักดิ์ณรงค์ ผิวไหมคำม.4
150พ.อ.คนัชญ์พัศ กุลเสวตร์ม.4
151จ.ส.อ.โลหะ โลหากาศ ม.4
152พ.อ.อ.วัชระ บึงราษฎร์ ม.4
153ส.อ.หญิงวิรมณ ตุงคะเทพีม.4
154พ.จ.อ.สุรชัย ภานุทัตม.4
155ส.อ.พิชัยชาญ นามโยธาม.4
156ร.อ.ชูเกียรติ พวงผกา ม.4
157พ.จ.อ. สมพร ไข่มุกข์ ม.4
158จ.ส.อ.จตุพร เพียรพิทักษ์ ม.4
159จ.ส.อ.หญิงนงลักษณ์ ดวงบุบผา ม.4
160ร.ท. อิทธิกร ภัทรรังษีม.4
161จ.ส.อ.กำธร คำแดงม.4
162พ.ต.สมคเน สุวรรณพันธ์ ม.4
163จ.ส.อ.สมเกียรติ วีรชัยพิเชษฐ์กุล ม.4
164พ.จ.อ.ปฐม ชูทองม.4
165ส.อ.หญิงมลิวัลย์ ชูสุวรรณ์ ม.4
166พ.อ.หญิงนงนุช มานะการม.4
167น.อ.หญิงเรืองอุไร รักษ์หิรัญ ร.น.ม.4
168พ.จ.อ. ศักดิ์ชัย จันทเพชรม.4
169ร.อ.ธนกฤษ อินทร์ชื่น ม.4
170จ.ส.อ.หญิง ณัฎรญา สมิตะสิริม.4
171พ.จ.อ. เด่น ศรีรงไชยม.4
172พ.ต. โสภณ จงสุขประดิษฐ์ม.4
173พ.จ.อ.รณชัย ตันวุฒิม.4
174จ.ส.อ.หญิง สายสุนีย์ จันทร์แย้มม.4
175พ.จ.อ. ดุลธร สลางสิงห์ม.4
176พ.จ.อ. นฤนิคม กันหาคำอุดมศึกษา
177จ.ส.อ. พิชิต ปินตาถาอุดมศึกษา
178จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ชานันโทอุดมศึกษา
179พ.ต.สมคเน สุวรรณพันธ์ อุดมศึกษา
180ส.ท.หญิง สมใจ โตอุตชนม์อุดมศึกษา
181จ.ส.อ. โยธิน พรมฝ้ายอุดมศึกษา
182จ.ส.อ. คมสันต์ ม่วงพงษ์อุดมศึกษา
183ร.อ. สุระชัย มารักษ์อุดมศึกษา
184พ.อ. สุพจน์ มิตรโพธิ์ทองอุดมศึกษา
185จ.ส.อ. ชัย มะณีใจอุดมศึกษา
186จ.ส.อ. ธวัชชัย สุขสวัสดิ์อุดมศึกษา
187พ.จ.อ.หญิง สมทรง นพชำนาญอุดมศึกษา
188พ.จ.อ. สุพจน์ จ้อสูงเนินอุดมศึกษา
189พ.ท.หญิง สุธิดา ภูถมดีอุดมศึกษา
190พ.ต. กฤตยา จิรัฐิติกาลนนท์อุดมศึกษา
191จ.ส.อ.หญิงนงรักษ์ กาสินธุ์อุดมศึกษา
192จ.ส.อ. ไกร บุยป้ออุดมศึกษา
193จ.ส.อ. จรัญ เพ็ชรพลอยอุดมศึกษา
194พ.ต. จรินทร์ อินทคีรีอุดมศึกษา
195น.ท.อำนาจ พิชัยรัตน์อุดมศึกษา
196น.ต. วโรดม ไชยราชอุดมศึกษา
197จ.ส.อ. นครไทย กุลยะณีอุดมศึกษา
198จ.ส.อ. คมเดช ชรรศรอุดมศึกษา
199พ.จ.อ.หญิง ณัฐชารัศม์ เชื้อนานนท์อุดมศึกษา
200พ.อ. สมาน เมฆาอุดมศึกษา
201จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สร้างใจอุดมศึกษา
202พ.จ.อ. สมชาย เกณิกานนท์อุดมศึกษา
203น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิ์รงค์ ร.น.อุดมศึกษา
204ร.ท.หญิง กรรณิการ์ สังฆมณีอุดมศึกษา
205พ.อ.อ. วศธร สุวรรณประเสริฐอุดมศึกษา
206พ.จ.อ.หญิง พันธนันท์ ฟักแก้วอุดมศึกษา
207จ.ส.อ. ชนมภูมิ ชัยธัชธรรมอุดมศึกษา
208จ.ส.อ. อุเทน บริบูรณ์อุดมศึกษา
209พ.จ.อ. สมพร ไข่มุกข์ อุดมศึกษา
210พ.จ.อ. ณรงค์ พรายแก้วอุดมศึกษา
211จ.ส.อ. สฤษดิ์ ศิริปัญญาอุดมศึกษา
212พ.จ.อ. สมัคร มารอดอุดมศึกษา
213จ.ส.อ. อดุล บริรักษ์อุดมศึกษา
214พ.ต. จตุพล คิอินธิอุดมศึกษา
215น.ท.หญิง นงนาถ พูลจันทร์อุดมศึกษา
216พ.อ.อ. พิเชษฐ นาคราชอุดมศึกษา
217ส.อ.หญิงวิรมณ ตุงคะเทพีอุดมศึกษา
218จ.ส.อ.หญิง ฐิติพร สุนทรโชติอุดมศึกษา
219น.ต.หญิง นันท์ มณีสว่างอุดมศึกษา
220จ.ส.อ.หญิง ณิชานันท์ พวงเพ็ชรกรณ์อุดมศึกษา
221พ.อ.อ. สุรยุทธ อินทร์เอี่ยมอุดมศึกษา
222ส.อ.หญิง จินตนา ปัญญาสิริลักาณ์อุดมศึกษา
223พ.อ.อ. ดำรงศักดิ์ เงินสัจจาอุดมศึกษา
224จ.ส.อ.หญิง ศุภมิต คีรีคามสุขอุดมศึกษา
225จ.ส.อ. ประพัฒน์ เดชบำรุงอุดมศึกษา
226พ.อ.อ.หญิง ธัญญาภรณ์ ปึกแก้วอุดมศึกษา
227จ.ส.อ. ธีรยุทธ อินทรสุภาอุดมศึกษา
228ส.อ.หญิง ศิรินทรา พวกสันเทียะอุดมศึกษา
229จ.ส.อ. ภาณุพน คุ้มพงษ์อุดมศึกษา
230พ.จ.อ. ชาย กาญจนพนาไพรอุดมศึกษา
231พ.อ.อ. เสกสรร จันทร์ผกาอุดมศึกษา
232จ.ส.อ. สุเมธ ผิวงามอุดมศึกษา
233พ.จ.ท. ประมินทร์ เจริญเรืองอุดมศึกษา
234จ.ส.อ.กำธร คำแดงอุดมศึกษา
235ส.อ.หญิง อวยพร นนท์คำวงค์อุดมศึกษา
236ร.ท.หญิง เพชรรัตน์ ศรีพงษ์สุทธิ์อุดมศึกษา
237จ.ส.อ. สุระศักดิ์ สุทธิปัญโญอุดมศึกษา
238พ.จ.อ. วิชัย เรืองมัจฉาอุดมศึกษา
239จ.ส.อ. นิธิภัทร์ รักษ์ศิริอุดมศึกษา
240จ.ส.อ. มีนา ประสารวงศ์อุดมศึกษา
241จ.ส.อ. วินัย วิทยาการไพรอุดมศึกษา
242จ.ส.อ. สุภาพ ผลไชยอุดมศึกษา
243จ.ส.อ. สายันต์ คารมดีอุดมศึกษา
244พ.อ.หญิง วริศรา จันทร์นิยมอุดมศึกษา
245พ.ต. วัชระ ใสฮาตอุดมศึกษา
246พ.จ.อ. วิษณุพร ภาคสุทธิผลอุดมศึกษา

Leave a Comment

Scroll to Top