มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่2

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) จำนวน 195 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้

สำหรับสมาชิกที่ยื่นหลักฐานแล้วยังไม่ได้รับโอนในครั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนการศึกษาในครั้งต่อไป 
ลำดับยศ ชื่อ สกุลระดับ
1พ.อ.จุลพงษ์ เดชกล้าป.1
2ร.อ.นิธินันท์ วงษ์เครือศร ร.น.ป.1
3น.ต.ต่อพงษ์ วรรณศิริป.1
4พ.ต.มัชฌ์ แม้นเดชป.1
5จ.ส.อ.ศุภสิทธิ์ ชูช้างป.1
6พ.จ.อ.สรศักดิ์ ขวัญอยู่เย็นป.1
7จ.ส.อ.สุริยา แก้วพิภพป.1
8จ.ส.อ.สิทธิเดช มลีรัตน์ป.1
9พ.อ.อ.สุรชัย เกียดสูงเนินป.1
10พ.จ.อ.นนท์ปวิธ ศรีชนะป.1
11จ.ส.อ.ปิยะ ศักดิ์สิงห์ป.1
12พ.จ.อ.ยุทธภูมิ เรืองบุญป.1
13จ.ส.อ.วิจิตต์ คำแป้นป.1
14พ.อ.อ.ธงชัย แสนจันทร์ป.1
15จ.ส.อ.สมพร มนต์ชัยภูมิป.1
16จ.ส.อ.ฐิติภูมิ ช่างเหล็กป.1
17จ.ส.อ.ชัชรินทร์ ฉลวยแสงป.1
18พ.อ.อ.วันเฉลิม สุปันป.1
19จ.ส.อ.จีรวัฒน์ เปาะมะป.1
20จ.ส.อ.ปิยะพงศ์ เรืองเพ็งป.1
21จ.ส.อ.วิทูล แก้วชิณป.1
22จ.ส.อ.อภิชาต กังวลสุขป.1
23จ.ส.อ.ทศพล พงษ์ภาเพ็งเจริญป.1
24พ.จ.อ.ฤทธิไกร แสงฝ้ายป.1
25พ.จ.อ.วิระเดช ทัดทานป.1
26จ.ส.อ.รณชิต ทองละมุนป.1
27พ.จ.อ.หญิงรุ่งเรือง มนทาป.1
28จ.ส.อ.นิสิต เหล็กกล้าป.1
29จ.ส.อ.จิรยุทธ แดงจันทร์ป.1
30จ.ส.อ.ทินพันธุ์ ร่มเมืองป.1
31พ.จ.อ.หญิงกรรวิกา อินชายเขาป.1
32พ.จ.อ.หญิงบังอร รัตไธสงป.1
33จ.ส.อ.วีรวัฒน์ จตุเทพป.1
34จ.ส.อ.ธีระชาญ ถาวงศ์ป.1
35จ.ส.อ.พิชิต อินทร์เขาย้อยป.1
36จ.ส.อ.ภูริวัฒน์ พรรณงามป.1
37พ.อ.อ.หญิงสุปรีญา สุวรรณชื่นป.1
38พ.อ.อ.มนัสพงษ์ รางแดงป.1
39พ.อ.อ.อนุชิต คำแก้วป.1
40พ.อ.อ.เสกสรร จักร์แก้วป.1
41จ.ส.อ.เฉลิมพล ทองหนักป.1
42พ.อ.อ.หญิงการต์พิชชา อมรเวชป.1
43จ.ส.อ.ไพบูลย์ พรรษาป.1
44จ.ส.อ.หญิงพรพิมล อินต๊ะวินป.1
45จ.ส.ต.พงศธร สุภาพป.1
46ส.อ.นัฐพล ศักดิ์ศรีป.1
47จ.ส.อ.ธนดล แก้วโพธิ์ป.1
48ส.อ.อำพล สิทธิเสนาป.1
49ส.อ.ศักดิ์ดา เรืองสังข์ป.1
50ส.อ.เสริมศักดิ์ ขันธเกตุป.1
51ส.อ.วุฒิชัย กองนางป.1
52จ.อ.สุริยา นิมะป.1
53ส.ท.หญิงกนกวรรณ ธาตุทองคำป.1
54ส.ท.อุทิศ โมกกายป.1
55ส.ท.สุวัฒน์ชัย คงโนนกอกป.1
56ส.ท.วิชาญ แสงสีป.1
57จ.อ.หญิงนวรัตน์ พุทธรักษาม.1
58พ.จ.อ.ไกรศรี ปานรักษาม.1
59จ.ส.อ.นิวัฒน์ รูปสูงม.1
60พ.จ.อ.คนึง โสภณม.1
61จ.ส.อ.รุ่งโรจน์ อุนาพันธ์ม.1
62จ.ส.อ.อุดม ข่าชันมะลีม.1
63จ.ส.อ.พรทิพย์ ระวะใจม.1
64พ.อ.อ.ไพฑูรย์ สุขสดม.1
65จ.ส.อ.สหรัฐ พันธุ์ภักดีม.1
66จ.ส.อ.สุนิต วงศ์วรรณม.1
67จ.ส.อ.สันติ กลางโฉมม.1
68จ.ส.อ.ธวัช ลำคำม.1
69พ.ท.สมพาน เทพบุรีม.1
70พ.อ.อ.หญิงซารีปะห์ มือลีม.1
71น.ต.ต่อพงศ์ วรรณศิริม.1
72จ.ส.อ.หญิงศันสุนีย์ พึ่งพันธ์ม.1
73พ.ต.นพรัตน์ ด่านสาครม.1
74พ.อ.อ.อธิพงษ์ เรือนคำม.1
75น.อ.จักราวุฒิ แก้วสี ร.น.ม.1
76จ.ส.อ.ปัญญา งามยิ่งม.1
77จ.ส.อ.หญิงภัทรา แววอารามม.1
78จ.ส.อ.สิทธิพร นากุดนอกม.1
79พ.อ.อ.ประวิทย์ สว่างศรีม.1
80จ.ส.อ.นคร วัชรินทร์ปรีชาม.1
81พ.อ.อ.หญิงกฤติญา สุคนธ์เขตม.1
82จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ศรีอุ่นศรีม.1
83พ.อ.อ.ธนพัฒ รัตนวิโมกข์ม.1
84พ.ท.สำเริง สว่างศรีม.1
85จ.ส.อ.รุ่งชัย จ่างโพธิ์ม.1
86จ.ส.อ.ประชา ขันแข็งม.1
87ร.ท.ประภาส สว่างงามม.1
88พ.จ.อ.อัมพร ออมสินม.1
89พ.จ.อ.สุภัทร สามหมอม.1
90จ.ส.อ.วิฑูล แก้วชิณม.1
91พ.จ.อ.ดิเรก นิสภาม.1
92จ.ส.อ.อนุชา สุขกรม.1
93ส.อ.ประยูร ตาทองม.1
94พ.จ.อ.นราวุฒิ ส่งกลิ่นม.1
95จ.ส.อ.ชัยณรงค์ ทองภักดีม.1
96จ.ส.อ.อวน พูลจิตร์ม.1
97จ.ส.อ.หญิงพัชรทวัญ วงศ์คำจันทร์ม.1
98ส.อ.สุขสันต์ ขันแข็งม.1
99จ.ส.อ.สมพร มนต์ชัยภูมิม.1
100พ.อ.อ.นรินทร์ พรพัฒนายุทธ์ม.1
101ส.อ.ศักดิ์ดา เรืองสังข์ม.1
102พ.จ.อ.บรรพต วัสแสงม.1
103จ.ส.อ.ธีรพันธุ์ จันทร์คำม.1
104จ.ส.อ.จิรยุทธ แดงจันทร์ม.1
105พ.ท.สนอง ป่าโพธิ์ชันม.1
106ส.อ.หญิงดวงใจ ไชยโพธิ์ม.1
107จ.ส.อ.หญิงอาพาภรณ์ ขันแก้วม.1
108จ.ส.อ.สาคร ศุภษรม.1
109จ.ส.อ.ธีทัต รัตนโสภาม.1
110พ.อ.อ.หญิงเสาวลักษณ์ ภูกิ่งหินม.1
111พ.จ.อ.ประสงค์ ประวัติกลางม.1
112จ.ส.อ.วิเชียร มหานิลม.1
113พ.อ.อ.สิทธิพร คฤหะนันทน์ม.1
114ส.อ.หญิงธนัญญา แก้วโกยม.1
115พ.จ.อ.ฉัตรเพชร ณ รังศรีม.1
116พ.อ.อ.สุรชัย เกียดสูงเนินม.1
117ส.อ.เชาวลิต คำไทยม.1
118ร.อ.หญิงประภัสสร กาญจนะ ร.น.ม.4
119พ.จ.อ.ศุภกร สมรักษ์ม.4
120พ.จ.อ.ศุภกร สมรักษ์ม.4
121พ.จ.อ.พงษกรณ์ หารธงไชยม.4
122จ.ส.อ.สุวิทย์ ดอนเตาเหล็กม.4
123จ.ส.อ.โยธิน พรมฝ้ายม.4
124พ.ท.ณัฐวุฒิ คงจันทร์ม.4
125พ.อ.อ.พร ภูฎโสมม.4
126จ.ส.อ.โชคธพัฒศ์ พูนทวีเจริญสุขม.4
127พ.อ.อ.อัมพวัน ไชยเพชรม.4
128พ.จ.อ.สุพิช เกษสรม.4
129จ.ส.อ.อำนาจ ทวนสระน้อยม.4
130จ.ส.อ.มนตรี นัยกุลม.4
131จ.ส.อ.มะซอพี อาลีม.4
132ร.อ.ธีระ วชิระตรียากูลม.4
133พ.จ.อ.กฤษพล กันดาม.4
134จ.ส.อ.ธนกร คำภาวันม.4
135จ.ส.อ.ไพวัลย์ ภูเขาทองม.4
136จ.ส.อ.อิสรา เทียมสีฟ้าม.4
137จ.ส.อ.เอกชัย ทับม่วงม.4
138จ.ส.อ.วิทูล แก้วชิณม.4
139จ.ส.ต.กฤตชานนท์ แย้มสระโสม.4
140จ.ส.อ.วัชระ พิมสารม.4
141ส.อ.ประยูร ตาทองม.4
142จ.ส.อ.ชัยยง จันทินมาธรม.4
143จ.ส.อ.ปรีชาพล สุปัตติม.4
144ร.ท.หญิงผาณิต ละมัยม.4
145พ.อ.อ.วิษณุ เสมอใจม.4
146ส.ท.ชัชชัย ปริกเพชรม.4
147จ.ส.อ.อิทธิการ ยังมงคลม.4
148จ.ส.อ.ทองกูล ฝอยทองม.4
149พ.จ.อ.มณฑล มุงดีม.4
150จ.ส.อ.สาธิต ศรีแจ่มม.4
151จ.ส.อ.อุดมศักดิ์ ศิลสุนทรม.4
152จ.ส.อ.พิษณุพงษ์ กระต่ายทองม.4
153พ.อ.อ.สยาม วิศิษฐ์เสวีวัฒน์ม.4
154พ.อ.อ.ศุภชัย โชคสวัสดิ์ม.4
155จ.ส.อ.ปิยะ บุตจันทาม.4
156จ.ส.อ.พัศกร ดมอุ่นดีม.4
157จ.ส.อ.กรุงไกร ตาลตาม.4
158จ.ส.อ.อนุพงษ์ ปะคำม.4
159น.ท.บุญเสริม สัณหจันนทร์ม.4
160พ.จ.อ.หญิงกาญจนา นันทะพันธ์ม.4
161ร.อ.ทักษิณ ดอกพุฒม.4
162พ.อ.อ.มาโนช นาคสุกม.4
163พ.จ.อ.ธนกร ศรีโสภาม.4
164พ.อ.อ.หญิงซารีปะห์ มือลีม.4
165จ.ส.อ.กำพล วงษ์ใหญ่ม.4
166พ.จ.อ.สวัสดิ์ชัย แก้วใหญ่ม.4
167พ.จ.อ.หญิงวิภาวี ศรครุฑม.4
168จ.ส.อ.มนตรี คูณสุขม.4
169พ.อ.หญิงนริศรา พลอยประไพม.4
170จ.ส.อ.หญิงอัญฐิกาญน์ วันเพ็ญอุดมศึกษา
171จ.ส.อ.กำพล วงษ์ใหญ่อุดมศึกษา
172จ.ส.อ.ชยพล รัตนบุรีอุดมศึกษา
173จ.ส.อ.วรจักร์ แจ่มฟ้าอุดมศึกษา
174จ.ส.อ.อนุศักดิ์ สวนหนองปลิงอุดมศึกษา
175จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ อ้นลักษณ์อุดมศึกษา
176จ.ส.อ.กอบกาญจน์ แสนอุบลอุดมศึกษา
177จ.ส.อ.เกรียงไกร ธนะปัดอุดมศึกษา
178จ.ส.อ.อดิเรก แสนบาลอุดมศึกษา
179จ.ส.อ.ปรัชญา ปะเกียนอุดมศึกษา
180ส.อ.หญิงออนยุพิน เงินนามอุดมศึกษา
181จ.ส.อ.อนุชา ทาท่าหว้าอุดมศึกษา
182พ.จ.อ.ศิริ บุรีวัฒน์อุดมศึกษา
183จ.ส.อ.ธวัชชัย นันทะพันธ์อุดมศึกษา
184น.ต.นาวิน สอนครุฑ ร.น.อุดมศึกษา
185จ.ส.ท.หญิงพิชยาภรณ์ ไกรฤกษ์อุดมศึกษา
186จ.ส.อ.หญิงวาสนา เชือกรัมย์อุดมศึกษา
187จ.ส.อ.กิจสฎา พานตะโกอุดมศึกษา
188พ.อ.อ.หญิงภัทรกันย์ ทองเวียงอุดมศึกษา
189จ.ส.อ.หญิงสิริกาญจน์ ปานรักษาอุดมศึกษา
190จ.ส.อ.หญิงนิสารัตน์ ขบวนฉลาดอุดมศึกษา
191จ.ส.อ.เอกสิทธิ์ มูลจิตอุดมศึกษา
192จ.ส.อ.อภิชาต จันทร์มะโฮงอุดมศึกษา
193พ.อ.ธนดล แป้นโก๋อุดมศึกษา
194จ.ส.อ.วีระ จิ้วไม้แดงอุดมศึกษา
195ร.ต.อนุ อจลบุญ ร.น.อุดมศึกษา

Leave a Comment

Scroll to Top