ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

                   วาระ­ที่    1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                   วาระ­ที่    2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

                  วาระที่     3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2563    แทนคณะกรรมการดำเนินการที่ขอลาออก

                                      – เลือกประธานกรรมการดำเนินการ

                                      – เลือกกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ท่าน

                   วาระที่    4  เรื่องอื่น ๆ

                   วาระที่    5 ประธานกล่าวปิดการประชุม

                   จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ต่อเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.45 น. จึงขอให้สมาชิกทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วเข้าประชุม และอยู่ร่วมการประชุมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จนเสร็จสิ้นทุกประการโดยพร้อมเพรียงกัน ภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

Leave a Comment

Scroll to Top