ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ. ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โปรดแสดงบัตรประจำตัว ต่อเจ้าหน้าที่ ในการลงทะเบียน เพื่อรับค่าพาหนะ 700.-บาท
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 – 13.00

Leave a Comment

Scroll to Top