ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพ์ นทพ. จำกัด
ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกที่มีความจำเป็นในการกู้เงินสหกรณ์
เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ ในการดำรงชีพ
และวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันและตลาดเงิน จึงมีมติ เมื่อ 28 มีนาคม 2562 ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ดังนี้

  1. เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำ, กู้หุ้น และกู้เงินฝาก) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.25
  2. เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.25
  3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายปี) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 3.75
    ทุกวงเงินฝาก
  4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 3.50
    ทุกวงเงินฝาก
    ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

Scroll to Top