สหกรณ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องประกันชีวิต

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีนโยบายให้สมาชิก ผู้กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกราย ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ตามวงเงินกู้ซึ่งวงเงินคุ้มครอง จะลดลงตามลำดับเท่ากับยอดหนี้คงเหลือในแต่ละช่วงเวลานั้น

สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้สมาชิกทราบ ดังนี้

1. หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะกับบริษัทใดก็ตาม สามารถนำสัญญาประกันชีวิตมาใช้เป็นหลักประกันได้ โดยวงเงินประกันชีวิตต้องเพียงพอกับยอดเงินกู้ และต้องเปลี่ยนเงื่อนไขผู้รับโอนผลประโยชน์เป็นสหกรณ์ฯ ตามวงเงินหนี้ที่เหลืออยู่ เป็นลำดับแรก ส่วนที่เหลือจึงเป็นของทายาท

2.หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่ากับบริษัทใดก็ตามแต่วงเงินประกันชีวิตไม่เพียงพอกับยอดเงินกู้ ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกัน (โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 1)

แต่ต้องทำประกันชีวิตเพิ่มเติมตามยอดวงเงินกู้ ที่เหลืออยู่ และเงื่อนไขผู้รับโอนผลประโยชน์ เป็นสหกรณ์ฯ

3.สมาชิกสามารถเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทใดก็ได้ แต่เบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวอาจสูงกว่าของบริษัทไทยประกัน จำกัด ซึ่งรับทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อในลักษณะประกันกลุ่ม และสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับความสะดวกในการทำสัญญารวมทั้งการ Claim ประกัน ซึ่งสหกรณ์ฯ จะช่วยในเรื่องดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

หากสมาชิกมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

Leave a Comment

Scroll to Top