ข่าวดีสำหรับผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้

ข่าวดีสำหรับผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ จึงมีมติอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สามัญ โครงการพิเศษสำหรับผู้ค้ำประกันที่ชำระแทนผู้กู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.50 (ไม่มีเฉลี่ยคืน) จากดอกเบี้ยเงินกู้เดิมร้อยละ 6.50 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ในแต่ละสัญญาเงินกู้ ผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ต้องเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ทุกราย
2. ผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ทุกราย ต้องมาทำสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ฯ วงเงินกู้แต่ละราย เฉลี่ยเท่ากันตามยอดคงเหลือของมูลหนี้บวกค่าประกันชีวิต และผู้ค้ำประกันต่างค้ำประกันซึ่งกันและกัน
3. อายุสัญญาไม่เกิน 120 งวด แต่ไม่เกินเกษียณอายุราชการ
4. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่ครบ (เนื่องจากเสียชีวิต หรือขาดราชการ) สามารถหาผู้ค้ำประกัน รายใหม่เพิ่มเติมได้

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

1. เสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าเงินกู้สามัญปกติ
2. ยึดระยะเวลาชำระหนี้ออกไป ทำให้วงเงินผ่อนชำระหนี้ในแต่ละงวดลดลง
3. ผ่อนปรนรายได้สุทธิ หลังหักชำระหนี้สินแล้ว เหลือต่ำกว่า 1 ใน 4 ได้
ดังนั้นขอแจ้งให้สมาชิกผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ ติดต่อขอเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยติดต่อกับผู้จัดการฯ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2152 0926 ต่อ 201 – 307

Leave a Comment

Scroll to Top