สมาชิก สหกรณ์ ฯ ที่ติดต่อไม่ได้

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน สหกรณ์ฯ ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ไม่สามารถติดต่อได้ จำนวน 28 คน รายละเอียดตามตารางรายชื่อ หากสมาชิกท่านใดรู้จักหรือสามารถติดต่อได้ โปรดแจ้งให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อกับสหกรณ์ฯ นทพ. โดยด่วน เพื่อดำรงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกต่อไป
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2193-6031 ต่อ 302

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ไม่สามารถติดต่อได้

ลำดับยศ - ชื่อนามสกุล
1ร.ต. สนิท ศรีลารักษ์
2นายมงคล แปงใจ
3น.ต. ชาญชัย แสงเงิน
4นายอำนาจ นพคุณ
5พ.จ.อ. ประทีป นิ่มประเสริฐ
6นายประจักษ์ ชินโน
7พ.อ. อำนวย วงษ์จิตร
8นายชัย คงเพชร์
9พ.อ. สุวรรณ สมิงแก้ว
10พ.จ.อ. ประสิทธ์ เจริญมาศ
11น.อ. ยงค์ยุทธชูชีพ ร.น.
12จ.ส.อ. หิรัญลาดแดง
13น.ต. ถวิลไทยประยูร ร.น.
14ร.ต. วิมลอยู่บุญ ร.น.
15พ.อ. ภาสกรวรเดช
16จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์ศรัทธากุล
17ร.ต. วิชาคำแหง
18จ.ส.อ. มานัสพูลเพิ่ม
19พ.อ. นันทชาติรื่นภาคเพ็ชร
20ร.ต. สถิตขันเพ็ชร
21พ.ท. สุรพลโอโน
22พ.อ.อ. วิราชภูคำกอง
23ร.อ.สุบรรณลาวรรณ
24พ.อ. จารึกศรียาภัย
25พ.ต. สมเดชสันคม
26ร.อ. ทัศพลแก้วเก็บ ร.น.
27จ.ส.อ. วริชวิชณ์อรุณปรางค์แก้ว
28จ.ส.อ. สุจิตรเชิงงาม

Leave a Comment

Scroll to Top