ใบสมัครเป็นสมาชิก

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (ข้าราชการ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

การสั่งพิมพ์ใบสมัครฯ ต้องพิมพ์แบบ 2 ด้าน (หน้า-หลัง) เท่านั้น

การรับสมัครสมาชิกใหม่
ตามนโยบายของ ปปง. สมาชิกสมัครใหม่ต้องมาแสดงตัวกับ จนท. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ  
  1. เขียนใบสมัครด้วยตนเอง, เขียนหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ และให้ผู้ที่รับโอนประโยชน์ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร
  2. สำเนาเอกสารคำสั่งย้ายมารับราชการที่ นทพ. กรณีที่สมาชิกย้ายมาจากส่วนราชการอื่น
  3. กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นแล้วมีความประสงค์จะย้ายโอนสหกรณ์ ให้เพิ่มเอกสารรับรองจากสหกรณ์เดิมในเรื่อง ทุนเรือนหุ้นสะสม หนี้สิ้น และเงินฝาก
  4. สำเนาเอกสารบรรจุครั้งแรก 
  5. เงินค่าธรรมเนียม50 บาท

Leave a Comment

Scroll to Top