บุคคลค้ำประกัน

หนังสือขอกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ข้าพเจ้า.สมาชิกเลขทะเบียนที่ อายุปี เลขประจำตัวประชาชน รับราชการหรือทำงานในแหน่ง สังกัด โทร. ปัจจุบันรับเงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ…บาท ขอเสนอคำขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ จำนวน บาท โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ …

ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบ“คุ้มครองสินเชื่อ”

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ประกาศสรรหาบริษัท ประกันชีวิตกลุ่ม แบบ “คุ้มครองสินเชื่อ” และจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 47 ครั้งที่ 4 (วาระพิเศษ) วันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีมติเลือกบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องประกันชีวิต

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีนโย …

สหกรณ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องประกันชีวิต Read More »

Scroll to Top