ข่าวสหกรณ์ นทพ.

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่2

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) จำนวน 195 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตาราง

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

นโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 นั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายการรับเงินฝากให้สมาชิกเข้าถึงโอกาสการออมทรัพย์ได้เพิ่มจากเดิม คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 48 ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

เงินค้างจ่าย สมาชิกสหกรณ์

สอ.นทพ. แจ้ง รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ที่มีเงินปันผลค้างจ่าย เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย และเงินรอจ่ายคืน สหกรณ์ฯ ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อ หรือทายาทของสมาชิกติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงิน

เงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย 

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีเงินปันผล …

เงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย  Read More »

Scroll to Top