ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  1.1 จำนวนเงินฝากต่ำกว่า 10,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี
  1.2 จำนวนเงินฝากเกินกว่า 10,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
  1.3 จำนวนเงินฝากเกินกว่า 20,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน)
  2.1 จำนวนเงินฝากต่ำกว่า 10,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี
  2.2 จำนวนเงินฝากเกินกว่า 10,000,000.-บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.85 ต่อปี  
  2.3  จำนวนเงินฝากเกินกว่า 20,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป


1 thought on “ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย”

Leave a Comment

Scroll to Top