แจ้งเตือนสมาชิกที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์

แจ้งเตือนสมาชิกที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด

  1. สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้น  ชำระหนี้หรือนำฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์  ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด โดยผ่านธนาคาร, ตู้ ATM, โทรศัพท์มือถือ  กรุณาส่งสำเนา (pay slip) แก่สหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
  2. สมาชิกที่หยุดชำระเงินค่าหุ้น  เนื่องจากครบ 84 งวดแล้ว ปัจจุบันระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2555 กำหนดให้ส่งค่าหุ้น 120 เดือนหรือมีค่าหุ้นต้องไม่น้อยกว่า 48,000.- บาท ดังนั้นสมาชิกที่ยังส่งค่าหุ้นไม่ครบ ขอให้ส่งต่อจนครบตามระเบียบฯ ต่อไป เมื่อส่งค่าหุ้นครบแล้วถ้าต้องการหยุดส่ง ให้ทำหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ฯ
  3. เนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมากที่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ตามที่ท่านจะพึงมีพึงได้จากสหกรณ์ฯ เมื่อถึงแก่กรรม ดังนั้นจึงขอให้ท่านและผู้รับโอนผลประโยชน์มาติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์    ของท่านในอนาคต

หากมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 152 0926 ต่อ 202-308

Leave a Comment

Scroll to Top