เอกสารสมาชิก

เอกสาร หนังสือ คู่มือ แบบฟอร์ม สำหรับสมาชิก สหกรณ์ฯ

หนังสือขอกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ข้าพเจ้า.สมาชิกเลขทะเบียนที่ อายุปี เลขประจำตัวประชาชน รับราชการหรือทำงานในแหน่ง สังกัด โทร. ปัจจุบันรับเงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ…บาท ขอเสนอคำขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ จำนวน บาท โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ …

เอกสารประกอบเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน Read More »

Scroll to Top