กู้สามัญ

ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์

การขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มี.ค. 67 ให้สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันดำเนินการ ดังนี้ เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด…

การขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน Read More »

หนังสือขอกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ข้าพเจ้า.สมาชิกเลขทะเบียนที่ อายุปี เลขประจำตัวประชาชน รับราชการหรือทำงานในแหน่ง สังกัด โทร. ปัจจุบันรับเงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ…บาท ขอเสนอคำขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ จำนวน บาท โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ …

เอกสารประกอบเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน Read More »

Scroll to Top