ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

รวบรวมข่าวสารกิจกรรม การดำเนินการและข้อมูลเกียวกับกิจการและสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

สหกรณ์ฯ นทพ. ขอให้สมาชิกดำเนินการตรวจสอบและยืนยันยอด หุ้น หนี้สิน และเงินฝาก ของสมาชิก

ยืนยันยอด ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะทำการปิดบัญชีประจำปี 2566 จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของ หุ้น หนี้สิน เงินฝากคงเหลือ และยืนยันยอด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยืนยันยอด ประจำปี 2566 Read More »

โอนทุนการศึกษา ปี๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่3

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3) จำนวน 246 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่3 Read More »

นโยบายรับฝากเงินและดอกเบี้ยเงินฝาก

การรับเงินฝากของสหกรณ์ฯ

สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ย รายเดือน รวมกันได้รายละไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อเดือน

การรับเงินฝากของสหกรณ์ฯ Read More »

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่2

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) จำนวน 195 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตาราง

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่2 Read More »

Scroll to Top