ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

รวบรวมข่าวสารกิจกรรม การดำเนินการและข้อมูลเกียวกับกิจการและสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

มอบทุกการศึกษา2566

มอบทุนการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) จำนวน 68 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566

สมาชิกขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด ประจำปี 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ…

สมาชิกที่ยังไม่ติดต่อสหกรณ์เพื่อขอรับเงิน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จากประกาศ เงินค้างจ่าย สมาชิกสหกรณ์ ได้มีสมาชิกได้มาติดต่อรับเงินจากสหกรณ์แล้วบางส่วน แต่ยังคงมีสมาชิกที่ยังไม่ติดต่อเพื่อขอรับเงิน

Scroll to Top