มอบทุกการศึกษา2566

มอบทุนการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) จำนวน 68 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ ตามตารางข้างล่างนี้

สำหรับสมาชิกที่ยื่นหลักฐานแล้วยังไม่ได้รับโอนในครั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะดำเนินการโอนทุนการศึกษาในครั้งต่อไป 
ลำดับยศ ชื่อ สกุลระดับ
1จ.ส.อ. พลากร เทียมสุขสมป.1
2จ.ส.อ. กิตติ มีแสงจันทร์ป.1
3น.ต. พลวัต สุขเอี่ยมป.1
4น.ต.หญิง พัชราภรณ์ บุตตะโยธีป.1
5พ.จ.อ. อนันต์ นวลปลั่งป.1
6ร.อ. ภูมิพัฒน์ ไชยศรินวงศ์ป.1
7ร.อ. กรกฎ นาเดชป.1
8จ.ส.อ. นวพงษ์ สุทธิป.1
9พ.อ.อ.หญิง ชาริณี ครั่งฝาป.1
10จ.ส.อ.หญิง สมัชญา พาอูฐป.1
11ว่าที่ ร.ต.ไกรศรี โพธิ์พนา ร.น.ป.1
12จ.ส.อ.หญิง จุฑาทิพย์ ชูวิจิตร์ป.1
13จ.อ.หญิง วรารัตน์ กลมกลางป.1
14จ.ส.อ.หญิง นิรมล นรขำป.1
15พ.จ.ต.หญิง เกศศุภรัฏฐ์ ไกรศิริณภากรป.1
16พ.อ.อ. มานพ แจ้งสว่างป.1
17พ.จ.ต.หญิงกมลพร ขำชื่นป.1
18ส.อ. มงคล คำภูป.1
19ร.อ. นที สุขเกษตร ร.น.ป.1
20พ.อ. อัครเดช ศศิสุทธินานนท์ม.1
21จ.ส.อ. เฉลิม พันธ์ดีม.1
22พ.อ.อ. สิทธิพล อุ่นผาลาม.1
23จ.ส.อ.สุพจน์ โปศิริม.1
24จ.ส.อ. นิพล ไชยเพชรม.1
25จ.ส.อ. อนุวัฒน์ ช่วยสืบวงษ์สาม.1
26จ.ส.อ. ทศพร กลิ่นรอดม.1
27จ.ส.อ. อำนาจ อวยพรม.1
28ร.ต. อภิสิทธิ์ พั่วงามม.1
29พ.ท. รัฐศาสตร์ อิ่มใจม.1
30พ.อ.อ. บัณฑิต โพธิ์เรือนดีม.1
31จ.ส.อ. นำพล สุขนาดีม.1
32พ.ท. ฉัตรชัย ชุ่มแก้วม.1
33จ.ส.อ.หญิง ปนัดดา เชี่ยวการปราบม.1
34จ.ส.อ. บุลฉัตร สู่ศิริม.1
35น.ท.หญิง สุชัญสินี โสภา ร.น.ม.1
36จ.ส.อ. เพชร ดีเทียนม.1
37จ.ส.อ. กิตติภพ รัตน์เอกชนม.1
38พ.อ.อ. อัลอิมรอน สะมะแอม.1
39ร.อ. นิรันดร์ พันธ์วงศ์ ร.น.ม.1
40ร.ต. จิรพงศ์ สุขสัมฤทธิ์ม.1
41น.ต. ยศธน ปิ่นทองม.1
42ร.ต. ประวิทย์ อ่อนจันทร์ม.4
43พ.ท. ธนินท์ศักดิ์ เพ็ชรแสนม.4
44จ.ส.อ. ภุชพงษ์ ศุภวงศ์ม.4
45ร.ท.ไพฑูรย์ บุญมาม.4
46จ.ส.อ. เด่นศักดิ์ สุวรรณคุณม.4
47จ.ส.อ. นครินทร์ เกษมทรงม.4
48จ.ส.อ. บุญส่ง ก้อนแก้วม.4
49ร.ต.สถาพร ศรีทินม.4
50พ.ท. วรกฤต พุ่มแก้วม.4
51พ.จ.อ.หญิง ญามิลลา มะนาหิงม.4
52พ.จ.อ. นิรัตน์ อ่ำแก้วม.4
53ร.ต. จิรพงศ์ สุขสัมฤทธิ์ ร.น.ม.4
54พ.จ.อ. วุฒิภัทร ปิ่นทองม.4
55น.ต. ยศธน ปิ่นทองม.4
56พ.อ.อ. จิรายุทธ รีพลม.4
57ส.อ. ขจรศักดิ์ พรหมพิทักษ์ม.4
58จ.ส.อ. เจนณรงค์ ปัญญานุวัฒน์ม.4
59น.ท. บุญมา สายสอาด ร.น.ม.4
60น.อ.หญิง จุฑารัตน์ ทองทิพย์ม.4
61ส.อ.หญิง จารุณี บุญความดีม.4
62พ.จ.อ. วัฒนา ขวัญมงคลม.4
63จ.ท.หญิง พรจิตร จิตระยนต์ม.4
64นางมธุรา ป้อมลอยอุดมศึกษา
65จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ มาขนอุดมศึกษา
66พ.อ.หญิง สุรพีย์ มาสมบูรณ์อุดมศึกษา
67จ.ส.ต.หญิง ธารทิพย์ ขันทีท้าวอุดมศึกษา
68ส.อ.หญิง ผ่องพรรณ อุ่นเจริญอุดมศึกษา

Leave a Comment

Scroll to Top