ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566

สมาชิกขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2566

—————————————————-

               1.   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด   ชุดที่ 48 ครั้งที่ 4 เมื่อ 27 เมษายน 2566  เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 ทุนส่งเสริมการศึกษาแบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังนี้

                   1.1   ทุนระดับประถมศึกษา  ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยมีอายุไม่เกิน 8 ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จำนวนเงินทุนละ 2,000.- บาท

                   1.2   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยมีอายุไม่เกิน  15  ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จำนวนเงินทุนละ 3,000.- บาท

                   1.3     ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.) โดยมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน จำนวนเงิน   ทุนละ 4,000.- บาท

                   1.4     ทุนระดับอุดมศึกษา ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยปีที่ 1 โดยมีอายุ  ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์  ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน  จำนวนเงินทุนละ 5,000.- บาท

                   1.5   ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ  

                          1.5.1    ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนายสิบทหารบก    หรือโรงเรียนจ่าทหารเรือ หรือโรงเรียนจ่าอากาศ หรือโรงเรียนนายสิบแผนที่ หรือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร หรือโรงเรียนพลตำรวจ จำนวนเงินทุนละ  4,000.- บาท

                           1.5.2      ให้แก่บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวนเงิน  ทุนละ 5,000.- บาท

               2ผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา

                    2.1    เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด โดยต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

                   2.2    ไม่จำกัดรายได้       

               3. บุตรผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาทั้ง 5 ประเภท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                   3.1     ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางราชการ องค์กร ห้างร้าน บริษัท หรือหน่วยงานอื่นใด ในขณะที่ขอรับทุน

                   3.2    เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

                   3.3    ผลการศึกษาต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเทอมปลายของปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้

                           3.3.1    ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่ต้องแจ้งผลการศึกษา

                          3.3.2    ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับคะแนนตั้งแต่เกรด 2.7 ขึ้นไป

                          3.3.3    ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับคะแนนตั้งแต่เกรด 2.5 ขึ้นไป

                          3.3.4    ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับคะแนนตั้งแต่เกรด 2.0 ขึ้นไป

                          3.3.5    ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ไม่ต้องแจ้งผลการศึกษา

                    3.4    มีความประพฤติเรียบร้อย   

               4. การพิจารณาคัดเลือกบุตรที่จะได้รับทุนการศึกษา

                    4.1    ต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 3

                   4.2    บุตรของผู้มีเงินเดือนน้อยจะได้รับการพิจารณาก่อน

                5. เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก

                    5.1    ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

                   5.2    สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประสงค์ขอรับทุน

                   5.3    สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน)

                   5.4    หลักฐานใบจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนล่าสุดของผู้ประสงค์ขอรับทุน

                   5.5    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (บัญชีที่รับเงินเดือน)

                   5.6    เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาของทุนการศึกษาแต่ละระดับ  ดังนี้

                          5.6.1     ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ชั้น ป.1)  หนังสือรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีที่ขอรับทุน

                          5.6.2   ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1)

                                      5.6.2.1      สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1)  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                                      5.6.2.2   หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีที่ขอรับทุน

                          5.6.3   ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้น ม.4 หรือ ปวช. ชั้นปีที่ 1)

                                    5.6.3.1      สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

                                    5.6.3.2   หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ในปีที่ขอรับทุน

                          5.6.4   ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1)    

                                    5.6.4.1   สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                                    5.6.4.2   หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่  1

                          5.6.5   ทุนการศึกษานักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ

                                    5.6.5.1      สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาในระดับสูงสุด  ก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร

                                    5.6.5.2   หนังสือรับรองพร้อมลายมือชื่อ และประทับตราโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนทหารชั้นปีที่ 1 ในปีที่ขอรับทุน

               6. การขอรับทุนการศึกษาแต่ละประเภท  สมาชิกจะขอได้เพียงครั้งเดียวต่อบุตรหนึ่งคนของทุนการศึกษาประเภทนั้นๆ หากมีผู้ขอรับทุนการศึกษามากกว่าเงินทุนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนดคณะกรรมการดำเนินการฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

               7. ระยะเวลาเปิด/หมดเขตการรับสมัครขอรับทุนฯ มีดังนี้

                         ทุนการศึกษาทุกระดับ เปิดขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566   หมดเขตรับสมัครขอรับทุนในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566       

                สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุน ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Comment

Scroll to Top