กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

—————————————————

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ประกาศกำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 นั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายการรับเงินฝากให้สมาชิกเข้าถึงโอกาสการออมทรัพย์ได้เพิ่มจากเดิม คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 48 ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 ให้สมาชิกสามารถฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษในรอบเดือนได้เพิ่มขึ้น จึงให้แก้ไขประกาศนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ดังนี้

          เดิม ข้อ 2 สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ได้ทุกประเภทรวมกันรายละไม่เกิน 20,000.- บาทต่อเดือน ยกเว้น สมาชิกสมทบที่เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก ไม่สามารถฝากเงินเพิ่มได้อีก

แก้ไขเป็น ข้อ 2 สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชี และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษประเภทดอกเบี้ยรายเดือน รวมกันได้  ไม่เกิน 50,000.- บาทต่อเดือน ยกเว้น สมาชิกสมทบที่เป็นบุตร คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก ไม่สามารถฝากเงิน  เพิ่มได้อีก

นอกนั้นคงเดิม

                            ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

Leave a Comment

Scroll to Top