รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

               1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1.1    ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต้องไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการหรือนิติบุคคลที่รับงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่จะเสนอบริการ และไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใด

                   1.2    ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเพียงแห่งเดียว

                   1.3    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสหกรณ์นี้แล้วไม่เกิน 3 ปีบัญชีติดต่อกัน

                   1.4    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 6 สหกรณ์

                   1.5    ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี อยู่ในสังกัดสำนักงานเดียวกับผู้สอบบัญชี

                   1.6    เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ  ไม่ถูกพักหรือไม่ถูกเพิกถอนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

                   1.7  เป็นผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

               2.  ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

                   2.1    เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชีของสหกรณ์

                   2.2    เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                   2.3    เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น

                   2.4    เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของผู้ตรวจสอบกิจการ หรือของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์นั้น

                   2.5    เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ หรือส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของสหกรณ์นั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

                   2.6    เคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ๆ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

                   2.7    เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

                   2.8    เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ในสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

                   2.9     เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนตามระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

                   2.10  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

                   2.11  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

                   2.12  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาสิ้นสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   2.13  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

                   2.14  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

               3. หนังสือเสนอบริการสอบบัญชี โดยให้กำหนด ดังนี้

                   3.1    วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชี

                   3.2    ขอบเขตการตรวจสอบบัญชี

                   3.3    บริการนอกเหนือจากการสอบบัญชี

                   3.4    ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

                   3.5     รายชื่อสหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับในปี 2531 – 2565

               4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

               ให้ผู้สมัครเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ส่งใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้พร้อมหลักฐานการสมัคร   ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2152 0926 ต่อ 308 ในวันและเวลาทำการ หรือ Email: sahagorn89@gmail.com

               5. ข้อสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์

               สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบและคุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอราคาเป็นเกณฑ์

               6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

               สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะดำเนินการนำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 แล้วเสร็จ

Leave a Comment

Scroll to Top