รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

    เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่

      1.1    เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  จำนวน  1  อัตรา

      1.2    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

      1.3    เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ    จำนวน  1  อัตรา

               รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ สถานที่ปฏิบัติงาน อัตราจ้าง การจ้าง และสวัสดิการ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

      2.1    มีสัญชาติไทย 

      2.2    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

      2.3    ผู้สมัครที่เป็นชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

      2.4    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

      2.5    ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม เสพยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

      2.6    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

      2.7    ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

      2.8    ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    ที่กระทำโดยทุจริต

      2.9    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

      2.10   ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

      2.11   ไม่เคยให้ถูกออกจากสหกรณ์ โดยได้กระทำผิดวินัย ซึ่งจะต้องรับโทษไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่

3.  เงื่อนไขการสมัคร

               ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนด และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมรายละเอียดของบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้ กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนยื่นใบสมัคร

4.  การขอรับและยื่นใบสมัคร

               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน พ.ศ.2565 ทุกวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชั้น 3 เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

5.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงประกอบการสมัคร

     5.1    บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

      5.2    หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง

      5.3    เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน หลักฐานที่แสดงว่าพ้น     การเกณฑ์ทหารหรือไม่ต้องรับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย) ใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ ฯลฯ ฉบับจริง

6.  เอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

     6.1    รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวดำ แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

     6.2    ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าผู้สมัครไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.5

     6.3   หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

     6.4    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

     6.5    สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

     6.6    สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

     6.7    สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามข้อ 5.2 จำนวน 1 ฉบับ

     6.8    สำเนาเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5.3 ประเภทละ 1 ฉบับ

     6.9     สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล หรืออื่น ๆ ประเภทละ 1 ฉบับ

      ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ และสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนใบสมัครและเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด

7.  การเรียกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

เมื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะเรียกผู้สมัครรับการคัดเลือก ในวันที่ 16  กันยายน พ.ศ.2565 โดยโทรศัพท์แจ้ง วัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันดำเนินการคัดเลือก หรือผู้สมัครอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02152 0926 ต่อ 202

                สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกหรือไม่เรียกผู้สมัครรายใดเข้ารับการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร

8.  วิธีการคัดเลือก

                 ดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน จะประเมินผู้รับ   การคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเชาวน์ปัญญา รวมทั้งพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเหมาะสม และความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน และถือว่ามติดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดจะฟ้องร้องมิได้

9.  ประกาศผลการคัดเลือก

     9.1    สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือก โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

     9.2   ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติทดลองงาน ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565

10.  การบรรจุและแต่งตั้ง

      10.1   ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือนตามตำแหน่งงาน โดยได้รับเงินค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับหารจำนวนวัน เมื่อได้รับการประเมินผลงาน     ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้จึงจะได้รับการพิจารณาจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562

      10.2 การบรรจุเป็นลูกจ้างทดลองงาน ไม่เป็นข้อผูกมัดสหกรณ์ฯ ให้จำต้องบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไปแต่อย่างใด และผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

      10.3 ในระหว่างเป็นลูกจ้างทดลองงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของสหกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว และหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าทุกประการ และหากต้องการออกจากงานก่อนครบกำหนดการเป็นลูกจ้างทดลองงาน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ     

      10.4 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุหากเห็นว่าไม่เหมาะสม

      10.5 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศผล และใช้บรรจุทดแทนถ้ามีการลาออก

11.  หลักประกันการปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องจัดหาหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้รับอยู่ในวันที่สหกรณ์ รับเงินประกัน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงาน       ที่สหกรณ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

                                         ประกาศ     ณ     วันที่  15 มิถุนายน   พ.ศ.2565

ผนวก  แนบท้ายประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

ตำแหน่ง1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน           จำนวน  1  อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี              จำนวน  1  อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ             จำนวน  1  อัตรา
ลักษณะงานปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การเร่งรัดติดตามหนี้สิน งานด้านสารบรรณ และงานด้านอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง      และสมรรถภาพที่ต้องการ1.  อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
3.  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระบบการปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม Microsoft Office ได้
4. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจพร้อมบริการ (Service Mind)
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการสื่อสารดี
สถานที่ในการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้าง และการจ้าง1.  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับ 2 ชั้น 1 เงินเดือน 9,340.-บาท
2.  ค่าครองชีพเดือนละ 2,000.-บาท
3.  มีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน
สวัสดิการประกันสังคม ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่น ๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์

Leave a Comment

Scroll to Top