เอกสารประกอบเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญล่าสุด เริ่มใช้ 26 ต.ค.66

การพิมพ์เอกสารฉบับนี้ออกทางเครื่องพิมพ์ต้องพิมพ์หน้าหลังดังนี้  (เอกสารมี 9 หน้า)

คำข้อกู้เงินสามัญ หน้า 1 กับ 2 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง)

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ หน้า 3 กับ 4 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง)

หมายเหตุ
1. เอกสารทุกฉบับห้ามลง วัน เดือน ปี

2. งดใช้ปากกาสีดำ

Leave a Comment

Scroll to Top