ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบ“คุ้มครองสินเชื่อ”

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม แบบ “คุ้มครองสินเชื่อ”  

…………………………………………….

                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม แบบ “คุ้มครองสินเชื่อ” และจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 47 ครั้งที่ 4 (วาระพิเศษ) วันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีมติเลือกบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตฯ ได้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ สหกรณ์ฯ กำหนดโดยให้ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย 28% จากตารางเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ. และให้การสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 3% ของเบี้ยประกันที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เว้นแต่บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติผิดเงื่อนไข สหกรณ์ฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

Leave a Comment

Scroll to Top