ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาศรานนท์  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

         วาระ­ที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

        วาระที่   2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2563

         วาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                       3.1    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

                       3.2    รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกประจำปี 2564

                       3.3    รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564

         วาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                       4.1      การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564

                       4.2    การพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

                      4.3     การพิจารณาโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเกินกว่า 5 ปี, เงินรอจ่ายคืน, เงินรับรอการตรวจสอบ และเงินโครงการส่วนลดน้ำมันบางจากเกินกว่า 10 ปี เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์

                       4.4    การพิจารณาแผนงาน และประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2565

                       4.5    การพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2565

                       4.6    การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

                       4.7    การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียม ประจำปี 2565

                       4.8    การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ประจำปี 2565

                       4.9    การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2565

                       4.10    การรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2565

            วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

            วาระที่  6  ประธานกล่าวปิดการประชุม   

                  จึงขอเรียนเชิญให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

2 thoughts on “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี”

Leave a Comment

Scroll to Top