รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

                        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนหนึ่งคนหรือหนึ่งนิติบุคคล เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และการดำเนินงานของสหกรณ์ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จึงประกาศ  รับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

                       1.    เป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจการเงินการบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

                       2.    ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                     ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                       1.    เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                       2.    เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

                       3.    เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                       4.    เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

                       5.    เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                       6.      เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

                       7.    เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

                       8.    เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่

                       9.    เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น

                       10.  เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์

                       11.  เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคละที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

                       12.  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

                       13.  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                   ข้อสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ

                   สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบและคุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเกณฑ์

                   การสมัคร          ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประจำปี 2565 โปรดส่งหลักฐานได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2152 0926 ต่อ 308 ในวันและเวลาทำการ หรือ ดูรายละเอียด    ได้ที่ Email: sahagorn89@gmail.com

Leave a Comment

Scroll to Top