ขอเชิญร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ขอความร่วมมือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด ทุกท่าน ร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ.2564  แสดงความคิดเห็นผ่านทาง QR Code

ร่าง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ.2564 >> คลิกเพื่ออ่าน

https://forms.gle/qECRvbZgEomsRVba9  หรือผ่านทาง QR Code

Leave a Comment

Scroll to Top