ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ค.64

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

เนื่องจาก วิกฤติของ ประเทศในสถานการณ์ การเกิดโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ การเงิน การปฏิบัติราชการ การดำรงชีพของสมาชิก ส่วนใหญ่ที่รับบริการสินเชื่อ และครอบครัว ต้องได้รับการดูแล อย่างปลอดภัย พร้อมกับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ ในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการฯ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 โดยมี พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ประธานกรรมการดำเนินการฯ มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง จากเดิม อัตราร้อยละ 5.65 ต่อปี ลดลง เป็น อัตราร้อยละ 5.30 ต่อปี

Leave a Comment

Scroll to Top