แจ้งความประสงค์ฝากเงิน กับสหกรณ์ฯ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์สำรวจความต้องการออมเงินในรูปเงินแบบฝากกับสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด  จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายปี และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีหลักเกณฑ์การรับฝากเงิน ตามประกาศที่แนบ

Leave a Comment

Scroll to Top