รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่     31 ธันวาคม 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

               1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้สอบบัญชี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1.1  ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต้องไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการหรือนิติบุคคลที่รับงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่จะเสนอบริการ และไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใด

                   1.2  ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเพียงแห่งเดียว

                   1.3  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสหกรณ์นั้นแล้วไม่เกิน 3 ปีบัญชีติดต่อกัน

                   1.4  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 6 สหกรณ์

                   1.5  ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี อยู่ในสังกัดสำนักงานเดียวกับผู้สอบบัญชี

                   1.6  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ    ไม่ถูกพักหรือไม่ถูกเพิกถอนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

                   1.7  เป็นผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

               2. หนังสือเสนอบริการสอบบัญชี โดยให้กำหนด

                   2.1  วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชี

                   2.2 ขอบเขตการตรวจสอบบัญชี

                   2.3 บริการนอกเหนือจากการสอบบัญชี

                   2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

                   2.5 รายชื่อสหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับในปี 2530 – 2563

               3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                   ให้ผู้สมัครเป็นผู้สอบบัญชียื่นเอกสารแจ้งความจำนงได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 021520926  ต่อ 308     ในวันและเวลาทำการ หรือ Email: sahagorn89@gmail.com

               4. แจ้งผลการพิจารณา

                   สหกรณ์ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติเห็นชอบ

แสดงความคิดเห็น

Scroll to Top