รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์

                        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนหนึ่งคนหรือหนึ่งนิติบุคคล มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

              1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้ตรวจสอบกิจการผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                       1.1  เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจการเงินการบัญชีการเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา

                       1.2  ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยสอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดเดียวกับนิติบุคคล      ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ

                       1.3  ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อื่น

                       1.4  พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีทางบัญชีของสหกรณ์

                      1.5  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ/หรือมีคุณสมบัติอื่นใดครบถ้วนตามที่ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

             2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

                       2.1 หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ

                       2.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ

                       2.3 สำเนาหนังสือหรือใบประกาศนียบัตรการผ่านอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ

              3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                      ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประจำปี 2564 โปรดส่งหลักฐานไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง    วันที่  17 ธันวาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2152 0926 ต่อ 308  ในวันและเวลาทำการ หรือ Email: sahagorn89@gmail.com

              4. แจ้งผลการพิจารณา

                       สหกรณ์ฯ จะแจ้งผลการเลือกตั้งให้ทราบเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติเลือกตั้งแล้วเสร็จ

Leave a Comment

Scroll to Top