มอบทุนส่งเสริมการศึกษา

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 จำนวน 446 ทุน รวมเงิน 1,512,000 บาท ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระระเบียบฯ ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ลำดับยศ ชื่อ สกุลระดับ
1ร.ต. ประวิทย์ อ่อนจันทร์ม.1
2ร.ต. อนุ อจลบุญม.4
3นายสุพจน์ โตอุตชนม์ม.4
4พ.จ.อ.หญิง ฐิติมา สมัชชานนท์อุดมศึกษา
5ร.อ. ปรีชา บัวงามอุดมศึกษา
6น.ต. เจริญฤทธิ์ เทพรักษ์ป.1
7ร.ต. อุดมศักดิ์ บุญทิพย์อุดมศึกษา
8ร.อ. กฤตยา จิรัฐติกาลนนท์ม.4
9ร.อ. วิเชียร ชมภูภม.4
10จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ บัวงามอุดมศึกษา
11จ.ส.อ. สุภาษิต โภไคศวรรย์ม.1
12น.อ.หญิง เรืองอุไร รักษ์หิรัญม.1
13พ.ท. คนัชญ์พัศ กุลเสวตร์ม.1
14ร.อ. สมเกียรติ ด้วงอินทร์อุดมศึกษา
15จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ เจริญศรีม.4
16พ.จ.อ. วิมล โยธะคงอุดมศึกษา
17ร.ต. ชาญชัย สายบุญรอดอุดมศึกษา
18จ.ส.อ. ชิษณุพงศ์ ปัดถาอมรหิรัณย์ม.4
19จ.ส.อ. ชิษณุพงศ์ ปัดถาอมรหิรัณย์อุดมศึกษา
20น.อ. ทวัฒน์ กล่ำสวาด ร.น.อุดมศึกษา
21จ.ส.อ. สฤษดิ์ ศิริปัญญาม.4
22จ.ส.อ. พินิจ รัตนรัตน์ตท.
23จ.ส.อ. แหลม เจริญเรืองม.1
24พ.อ.หญิง เกสินี เสนะวงศ์ม.4
25จ.ส.อ.หญิง รฐา ปานรักษาม.4
26พ.อ.หญิง นริศรา พลอยประไพม.1
27ร.ท. อิสมะแอ เจ๊ะสูม.4
28ร.อ. วัลลภ เสือโฮกม.1
29ร.อ. เฉลิมพล ช่างสุวรรณป.1
30ร.ต. วินัย หลำเคลาอุดมศึกษา
31จ.ส.อ. ศรายุทธ จันทร์เขียวอุดมศึกษา
32พ.อ. พิชัย สุริยะสุขประเสริฐอุดมศึกษา
33จ.ส.อ. ทวีป สุนทรนันท์อุดมศึกษา
34จ.ส.อ. โยธิน พรมฝ้ายม.1
35จ.ส.อ. โยธิน พรมฝ้ายม.4
36จ.ส.อ. อนุพงษ์ ปะคำม.1
37จ.ส.อ. เชิดชัย เหล่ามะโฮงอุดมศึกษา
38พ.ต. อดิศักดิ์ ขจายแสงอุดมศึกษา
39จ.ส.อ. ประพัฒน์ เดชบำรุงม.4
40จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ เวชสวัสดิ์ม.4
41จ.ส.อ. ปรัชญา ปะเกียนม.4
42น.ท. บุญเสริม สัณหจันทร์ม.1
43น.ท. บุญเสริม สัณหจันทร์อุดมศึกษา
44น.อ.หญิง กรรณาภรณ์ พรชัย ร.น.ป.1
45จ.ส.อ. อธิพร บุญคล้อยม.1
46จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ อ้นลักษณ์ม.4
47จ.ส.อ. นิวัติ ทัพขวาม.4
48จ.ส.อ. สืบพงษ์ กิจขุนทดอุดมศึกษา
49จ.ส.อ. กำธร คำแดงม.4
50พ.จ.อ. กิตติภูมิ คำดีม.4
51พ.จ.อ. กิตติภูมิ คำดีอุดมศึกษา
52จ.ส.อ. วิชัย ไชยโมงอุดมศึกษา
53จ.ส.อ. จรัญ เพ็ชรพลอยม.4
54พ.จ.อ.หญิง ธัญญลักษณ์ กิ่งศักดิ์อุดมศึกษา
55จ.ส.อ. อภิชาติด จันทร์มะโฮงอุดมศึกษา
56ร.ท. ประดับ เสริมศรีพงษ์อุดมศึกษา
57จ.ส.อ. นรภัทร คงพิทักษ์รร.ทหาร
58จ.ส.อ. ภาณุพน คุ้มพงษ์ม.4
59พ.จ.อ. นฤนิคม กันหาคำม.4
60จ.ส.อ. ยุทธนา วัฒนาสุขอุดมศึกษา
61พ.ท. สุรชาติ มุกดาหารอุดมศึกษา
62จ.ส.อ. ภาณุมาศ พลายชุมอุดมศึกษา
63พ.อ.อ. พร กูฎโสมม.1
64พ.ท. ณัฐวุฒิ คงจันทร์ม.1
65พ.จ.อ. กฤษดา บัวหอมม.1
66พ.จ.อ. วิชัย เรืองมัจฉาอุดมศึกษา
67ร.อ.หญิง ลำดวน ยูงทองม.4
68จ.ส.อ. นิรันดร์ แสงศาลาม.4
69จ.ส.อ. ยศไกร ไชยดีป.1
70พ.จ.อ. ธนกร ศรีโสภาม.1
71จ.ส.อ. สรายุทธ์ อ่อนประทุมม.1
72จ.ส.อ. นิวัฒน์ บุญวาสม.1
73จ.ส.อ. ไกร บุญป้อม.4
74จ.ส.อ. ปรีชา เหมือนเล็กอุดมศึกษา
75จ.ส.อ. วัชรินทร์ มะลิวัลย์ม.4
76จ.ส.อ.หญิง สุกศรี พิมพ์ศิริอุดมศึกษา
77จ.ส.อ. อุเทน บริบูรณ์ม.4
78จ.ส.อ. สมบัติ อินยาอุดมศึกษา
79จ.ส.อ. มานพ เทียนทองอุดมศึกษา
80จ.ส.อ. มานพ เทียนทองอุดมศึกษา
81พ.อ.อ. อารมณ์ ตนะทิพย์ป.1
82จ.ส.อ.หญิง อรอุมา จันทิมาม.1
83จ.ส.อ. ราชัน คานอุดมศึกษา
84พ.อ.อ. สายชล อยู่ประโคนม.4
85จ.ส.อ.หญิง หวานฤทัย ชัยแก้วม.4
86จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ นิลเพชรอุดมศึกษา
87จ.ส.อ.หญิง นงรักษ์ กาสินธุ์ม.4
88จ.ส.อ. กอบกาญจน์ แสนอุบลม.1
89จ.ส.อ. กอบกาญจน์ แสนอุบลม.4
90จ.ส.อ. สุระศักดิ์ สุทธิปัญโญม.4
91ร.อ. นาวิน สอนครุฑ ร.น.ม.4
92จ.ส.อ. ธนกร คำภาวันม.1
93จ.ส.อ. อดิศร พูลฤทธิ์ป.1
94จ.ส.อ. ภูวิศ พลบำรุงป.1
95ร.อ. จตุพล คิอินธิม.4
96จ.ส.อ. ธนาภัสสร์ เริงเขตรกรณ์ม.1
97พ.อ.อ. โดมจรัญ ดำสอาดอุดมศึกษา
98พ.จ.อ. อรรถพร คงกล่ำอุดมศึกษา
99จ.ส.อ. ธีรเดช ขันธ์บุตรม.1
100พ.จ.อ. ชัยวัฒน์ ฉิมเพชรอุดมศึกษา
101จ.ส.อ. ภุชพงษ์ ศุภวงศ์ม.1
102จ.ส.อ. ภุชพงษ์ ศุภวงศ์ม.1
103จ.ส.อ. ประถม บุญดำอุดมศึกษา
104ร.ท. ทักษิณ ดอกพุฒม.1
105จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ แก้วสง่าป.1
106จ.ส.อ.หญิง ศุภมิต คีรีคามสุขม.4
107จ.ส.อ. สุวิท เทียมทัศม.4
108จ.ส.อ.หญิง กุหลาบ ศรีชมภูอุดมศึกษา
109จ.ส.อ. ชำนาญ โกศาจันทร์ม.4
110พ.จ.อ. สนั่น มีแก้วป.1
111จ.ส.อ. วิชัย คุ้มจันอัดอุดมศึกษา
112ร.ต. เทอดศักดิ์ บริสุทธิ์ป.1
113ร.ต. เทอดศักดิ์ บริสุทธิ์ม.4
114พ.อ.อ. เสกสรร จันทร์ผกาม.4
115จ.ส.อ. กฤตชานนต์ แย้มสระโสม.1
116จ.ส.อ. อรุณสิทธิ์ หอมจันทร์ม.1
117ร.ท. ธีระ วชิราตรียากุลม.1
118จ.ส.อ. อภิชัย นวทรัพย์ป.1
119พ.จ.อ. อนุภัทร บุญสาลีป.1
120จ.ส.อ. ชาตรี ตรีกูลป.1
121ร.ท. สิทธิชัย มะลิซ้อนม.1
122ร.ท. สิทธิชัย มะลิซ้อนรร.ทหาร
123จ.ส.อ. สุเมธัส วิวัฒน์ยุวะถาวรรร.ทหาร
124จ.ส.อ. สุระศักดิ์ศรี พลราชมม.1
125จ.ส.อ. ฉัตรชัย เอี่ยมอ่องกิจม.1
126จ.ส.อ. นครรินทร์ เกษมทรงม.1
127จ.ส.อ. ประจวบ นุ่นปานม.4
128จ.ส.อ. อดิเรก แสนบาลม.4
129จ.ส.อ. นครไทย กุลยะณีม.4
130พ.อ.อ. นาขวัญ หอมยามเย็นป.1
131ร.อ. โสภณ จงสุขประดิษฐ์ม.1
132จ.ส.อ. จักรเพ็ชร์ คนตรงอุดมศึกษา
133พ.จ.อ. สมศักดิ์ พือสันเทียะอุดมศึกษา
134จ.ส.อ. กลยุทธ บุดดีหัสป.1
135จ.ส.อ. อดิศักดิ์ จีนใจบุญป.1
136จ.ส.อ. เด่นศักดิ์ สุวรรณคุณม.1
137นางกั้ง ภูสิริพัฒนานนท์อุดมศึกษา
138จ.ส.อ. ปิติพงษ์ งามกระโทกอุดมศึกษา
139จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ชานันโทม.4
140จ.ส.อ. วิทยา ยิ่งบำรุงป.1
141จ.ส.อ. กล้า บุญชูตท.
142จ.ส.อ. ธีรยุทธ ทองราชป.1
143จ.ส.อ. สมชาย ผู้กำจัดม.4
144พ.อ.อ. สยาม วิศิษฐ์เสวีวัฒน์ป.1
145พ.อ.อ. สยาม วิศิษฐ์เสวีวัฒน์ม.1
146พ.จ.อ.หญิง รณิดา เยื่อใยตท.
147จ.ส.อ.หญิง กนกวรรณ พรายทองป.1
148จ.ส.อ.หญิง อัจฉรียา ภิรมย์เมืองป.1
149ร.ท.หญิง กรรณิการ์ สังฆมณีม.4
150จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ ศิลสุนทรม.1
151จ.ส.อ. พิชิต ปินตาถาม.4
152จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นันตาอุดมศึกษา
153จ.ส.อ.หญิง ประนอม แก้วมะม.1
154จ.ส.อ. จรัณย์ วิเชียรวรรณม.1
155จ.ส.อ. สุริยะ ขันทีท้าวม.4
156ร.ท. บุญส่ง นนท์ตาป.1
157น.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ คนหมั่นม.1
158จ.ส.อ. ลาภ มั่นปานม.1
159จ.ส.อ. ลาภ มั่นปานอุดมศึกษา
160จ.ส.อ. ธนากร รักษาสุวรรณป.1
161ร.อ. วิวัฒน์ หาญใจม.4
162จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ วงศ์ปุรเชษฐ์ม.1
163พ.จ.อ. สุพิช เกษสรม.1
164จ.ส.อ.หญิง ปรียา ดวงสีหาอุดมศึกษา
165จ.ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์ รัตน์ชีวินอุดมศึกษา
166จ.ส.อ. บุญส่ง ก้อนแก้วม.1
167พ.อ.อ. มาโนช นาคสุกม.1
168จ.ส.อ. กัมพล สุขแพทย์อุดมศึกษา
169จ.ส.อ. นิธิภัทร์ รักษ์ศิริม.4
170พ.อ.อ. อวิรุทธิ์ สุขสวัสดิ์ป.1
171พ.จ.อ. สัญฎวันภ์ ตาคำม.4
172ร.อ. จรินทร์ อินทคีรีม.4
173พ.อ.อ. สมภพ กายไธสงม.1
174พ.จ.อ. สมัคร มารอดม.4
175ร.ท.หญิง นงลักษณ์ ดู่อินทร์ม.4
176จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ลูกจันทร์ป.1
177พ.อ.อ. นันทภพ แว่วเสียงป.1
178จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ใจกล้าป.1
179จ.ส.อ. คมสันต์ ม่วงพงษ์ม.4
180พ.จ.อ. ศุภชัย ศรีบุญวงศาป.1
181จ.ส.อ. จตุพร เพียรพิทักษ์ป.1
182จ.ส.อ. จตุพร เพียรพิทักษ์ม.1
183จ.ส.อ. เปรมศักดิ์ สินธุม.1
184จ.ส.อ. พิษณุพงษ์ กระต่ายทองม.1
185จ.ส.อ.หญิง ณิชานันท์ พวงเพ็ชรกรณ์ม.4
186พ.อ.อ.เฉษฐา ทับปัญญาม.1
187จ.ส.อ. ชัย มะณีใจม.4
188จ.ส.อ. ศักรินทร์ อัคษรม.1
189จ.ส.อ. วิทูล แก้วชิณม.1
190จ.ส.อ.หญิง ษุภินันท์ ปิติม.1
191จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ศรีอภัยอุดมศึกษา
192จ.ส.อ. ชาญยุทธ สมพงษ์อุดมศึกษา
193พ.จ.อ. นิรันดร ชิณวงค์ม.4
194จ.ส.อ. สิทธิชัย ด้วงทองม.1
195จ.ส.อ. ชาญมนต์ อารีย์ป.1
196พ.ต. ประจิม สุวรรณประเสริฐอุดมศึกษา
197จ.ส.อ.หญิง นฤมล ผลดีอุดมศึกษา
198พ.อ.อ. กิตติ เสมอภาคม.1
199ร.ต.หญิง เพชรรัตน์ ศรีพงษ์สุทธิ์ ร.น.ม.4
200พ.อ. สุพจน์ มิตรโพธิ์ทองม.4
201จ.ส.อ. ไกรสร ใจหล้าม.1
202พ.อ.อ. อมร สุกใสเมืองม.1
203จ.ส.อ. อภิศักดิ์ รัตนราชอุดมศึกษา
204จ.ส.อ. ธีรยุทธ อินทรสุภาม.4
205จ.ส.อ.หญิง นงลักษณ์ ดวงบุบผาม.1
206จ.ส.อ.หญิง นิสารัตน์ ขบวนฉลาดม.4
207ร.ต.หญิง ผาณิต ละมัยม.1
208จ.ส.อ.หญิง มยุรี ตาทิพย์ป.1
209พ.จ.อ. มนฑล มุงดีป.1
210พ.จ.อ. มนฑล มุงดีม.1
211พ.จ.อ. ฉลอง ภาสงค์ม.4
212จ.ส.อ. พีรวัส เพ็งขุนทดม.4
213จ.ส.อ. คะนอง พันธะมุยม.1
214จ.ส.อ. ประภาส จำปาทองป.1
215จ.ส.อ. ปิยะ บุตจันทาม.1
216พ.อ.อ. ณรงค์ศักดิ์ โพธิกุลป.1
217พ.อ.หญิง วัลภา ศรีโพธิ์อุดมศึกษา
218จ.ส.อ. กิตติพงษ์ กาญจนพานิชป.1
219จ.ส.อ. ศราวุธ ภาระกิจม.4
220พ.จ.อ.หญิง ปิยวรรณ ธรรมโชติม.1
221พ.จ.อ. อดิศักดิ์ สมเขาใหญ่ป.1
222พ.จ.อ. อดิศักดิ์ สมเขาใหญ่ป.1
223พ.จ.อ. ศักดิ์ชัย จันทเพชรม.1
224พ.ท.หญิง สมิตรา อามินอุดมศึกษา
225พ.จ.อ. ภาณุเทพ บุตรชัยป.1
226พ.อ. ณัฏฐ์วารัณ สุขวงศ์อุดมศึกษา
227จ.ส.อ. มาโนช สังข์วิลัยอุดมศึกษา
228จ.ส.อ. สหรัฐ พันธุ์ภักดีป.1
229จ.ส.อ. ชัยนิวรรต ศรีพอป.1
230ส.อ.หญิง โยธิน สืบวงษ์รุ่งป.1
231ส.อ.หญิง โยธิน สืบวงษ์รุ่งม.1
232พ.จ.อ. ปิยะพงศ์ แสงสุขป.1
233พ.ท.หญิง นริศรา จันทร์เด่นแสงป.1
234พ.ท. ทองศรี พลดงนอกม.4
235จ.ส.อ. รัฐกานต์ รัตนะป.1
236พ.จ.อ.หญิง มณีรัตน์ ตันตินิจกุลป.1
237จ.ส.อ. อภิชาติด สายนวลป.1
238พ.จ.อ. แสนเพียง ประกิ่งป.1
239จ.ส.อ. สาธิต เพ็ชร์รุ่งป.1
240จ.ส.อ.หญิง รมิดา ด้วงเสนอุดมศึกษา
241จ.ส.อ. มงคลเดช วรรณภพป.1
242จ.ส.อ.หญิง วาสนา เชือกรัมย์ม.4
243จ.ส.อ. ชัยยง จันทินมาธรม.1
244จ.ส.อ. เจริญ อินหว่างอุดมศึกษา
245จ.ส.อ. เอกพงษ์ เมืองก้อนป.1
246จ.ส.อ.หญิง จามจุรี ปาลกวงศ์ ณ อยุธยาป.1
247จ.ส.อ. สถาพร ศรีทินม.1
248พ.จ.อ.หญิง นวรัตน์ ศรีโทม.1
249ร.อ.หญิง นพน้อม แก้วบุตรดาอุดมศึกษา
250น.ต.หญิง ณิชาภา ทองศิริม.1
251จ.ส.อ. คมเดช ขรรศรม.4
252จ.ส.อ. ปวงพล แย้มมูลม.1
253พ.จ.อ. ศิริ บุรีวัฒน์ม.4
254จ.ส.อ.หญิง ณิตฐิมณ เขียวฉลัวม.1
255พ.อ.อ.หญิง ธัญญาภรณ์ ปีกแก้วม.4
256จ.ส.อ.หญิง ชุติภา วงศ์ภักดีอุดมศึกษา
257พ.จ.อ.หญิง ผ่องใส คำภูษาม.1
258พ.อ.อ.พิทาน อุดอ้ายอุดมศึกษา
259พ.อ.อ. กฤษฎา สุขอยู่ป.1
260น.ต.หญิง นงนาถ พูลจันทร์ม.4
261จ.ส.อ. ธนู นิลเลิศป.1
262จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์ มาศงามเมืองป.1
263จ.ส.อ. วัชระ พิมสารม.1
264พ.อ.อ. พิสิษฐ์ เจริญป.1
265จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ มาขนม.4
266พ.จ.อ.หญิง นุสรา เข่งเงินอุดมศึกษา
267พ.ท.หญิง ฐิติมา วงศ์บาป.1
268พ.จ.อ. วรพล ดีไร่ป.1
269จ.ส.อ. เกรียงไกร ธนะปัดม.4
270จ.ส.อ. เกรียงไกร ธนะปัดตท.
271จ.ส.อ. ธนาวุฒิ พุ่มดิษป.1
272จ.ส.อ.หญิง ปภาวี กาญจนะวสิตม.1
273จ.ส.อ. อนุวัต ดำนิลป.1
274น.ท.หญิง จันศรี อมรรตัยกุลอุดมศึกษา
275จ.ส.อ.หญิง อภิรดี มะเกะป.1
276จ.ส.อ.สมพงษ์ หลวงเทพป.1
277จ.ส.อ. ปรีชาพล สุปัตติม.1
278จ.ส.อ. ปรีชาพล สุปัตติม.4
279จ.ส.อ. เฉลียว คำแดงใสอุดมศึกษา
280จ.ส.อ. อนุศักดิ์ สวนหนองปลิงม.4
281พ.จ.อ. ชาตรี สีสังข์ม.4
282จ.ส.อ. ทศพล ท้าวยศป.1
283จ.ส.อ. พิเชษ ปิ่นแก้วป.1
284พ.อ.อ. มานพ รอดทับม.1
285พ.อ.อ. ดำรงศักดิ์ เงินสัจจาม.4
286พ.อ.อ. อนุพงษ์ บุนนาคอุดมศึกษา
287พ.อ. วริทธิ์ เสือยางป.1
288พ.จ.อ.หญิง ญามิลลา มะนาหิงม.1
289พ.ท.หญิง นงนุช มานะการม.1
290จ.ส.อ. เกียรติคุณ นิ่มน้องป.1
291จ.ส.อ. ภูวิช นิลจันทร์ป.1
292พ.จ.อ. ณัฐวัฒน์ พันธุ์แตงไทยป.1
293พ.ต.หญิง สุธิดา ภูถมดีม.4
294น.ต.หญิง รุ่งนภา เขียนวงศ์ม.1
295พ.จ.อ.หญิง ชมพูนุช เฉลิมแสนยากรม.4
296พ.อ.ท. อัมพวัน ไชยเพชรม.1
297จ.ส.อ. กมล ดวงกระจ่างม.4
298จ.ส.อ. กมล ดวงกระจ่างอุดมศึกษา
299พ.จ.อ. พงษกรณ์ หารธงไชยม.1
300พ.อ.อ.หญิง ธนาวรรณ แสนแก้วอุดมศึกษา
301พ.อ.อ. ศาสตราวุธ รอดคล้ายขลิบม.4
302พ.อ.ท.หญิง ธารทิพย์ ลีนาลาดม.1
303จ.ส.อ. วัลลภ ภูมีม.1
304จ.ส.อ. วรศักดิ์ ศรีชนะป.1
305ร.อ. สมคเน สุวรรณพันธ์ม.1
306ร.อ. สมคเน สุวรรณพันธ์ม.4
307ร.อ. สมคเน สุวรรณพันธ์ม.4
308พ.จ.อ. ปรัชญา ชมจุ้ยป.1
309พ.จ.ท. สายันต์ ปัญญาป.1
310พ.ท. คุณสนอง น้อยเอี่ยมอุดมศึกษา
311พ.จ.อ. คมกริช อันทราศรีป.1
312จ.ส.อ. วีรวุฒิ ศิริสุทธิ์ป.1
313น.ต.หญิง พีรยา เทพนรินทร์ป.1
314ร.อ. สุวิชช์ กลยณีอุดมศึกษา
315จ.ส.อ. ไตรวิทย์ ไชยทองป.1
316พ.จ.ท. เกรียงไกร ชำนาญป.1
317พ.จ.อ. ฐนันศักดิ์ ไวกุลม.1
318ร.ท. ณรุจศ ทองเวียงรร.ทหาร
319พ.จ.อ. สุพจน์ สุขลังป.1
320พ.จ.ท. นิรัตน์ อ่ำแก้วม.1
321จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ จันทรพรมป.1
322ร.อ. วัชระ ใสฮาตม.4
323น.อ. ปฐมทัต ปรีชาฤทธิรงค์ ร.น.ม.4
324พ.อ.ต. ทศพร ก้อนแก้วป.1
325พ.อ.อ. วิพัช ฟูเต็มป.1
326พ.จ.อ. อนุวัฒน์ ผุดศรีป.1
327พ.จ.อ.หญิง วรรณิษา สดคมชำป.1
328พ.อ.อ. อำนาจ ศรีรักษาม.1
329พ.อ.ท. วศธร สุวรรณประเสริฐม.4
330พ.อ.ต. วสันต์ สุคันธตุลอุดมศึกษา
331พ.จ.อ. สวัสดิ์ชัย แก้วใหญ่ม.1
332พ.จ.อ. สวัสดิ์ชัย แก้วใหญ่อุดมศึกษา
333พ.จ.ต.หญิง วนิดา ผิวงามม.4
334จ.ส.อ. เลอศักดิ์ ศรีษะสมุทรป.1
335จ.ส.อ.หญิง กันตา มะลิวงษ์รร.ทหาร
336จ.ส.อ.หญิง กันตา มะลิวงษ์อุดมศึกษา
337จ.ส.อ. ไพบูลย์ มาลาภิรมย์ม.4
338พ.ท. พงศ์พัฒ หนูกลัดม.1
339พ.อ.อ.หญิง ภัทรกันย์ ทองเวียงม.4
340พ.ท. เดชา กลิ่นจันทร์ม.4
341จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ รักษาคมป.1
342จ.ส.อ. ไพวัลย์ ภูเขาทองม.1
343จ.ส.อ. ไพวัลย์ ภูเขาทองอุดมศึกษา
344จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ ศรีสังข์ม.4
345จ.ส.อ. ณัฐพล สุวรรณกาศป.1
346จ.ส.อ.หญิง กรองแก้ว จำเริญไกรม.1
347จ.อ.หญิง อัญชลีวรรณ นิตสพันธ์อุดมศึกษา
348ส.อ. สุระศักดิ์ ศรีใสป.1
349ส.อ.หญิง นภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ป.1
350จ.ส.ท. นิรุต เสริมศรีพงษ์ป.1
351จ.ส.ท. นิรุต เสริมศรีพงษ์ม.4
352จ.อ.หญิง ปรียาภรณ์ เข็มสันเทียะป.1
353ส.อ. อเนก แซมสีม่วงม.4
354พ.อ.อ. อลงกต คงชาป.1
355พ.จ.อ. โอภาส แก้วเอียดป.1
356จ.ส.อ. ชญานนท์ ตรงศูนย์ป.1
357จ.ส.อ. เจษฎาพันธ์ นุ่มเอี่ยมป.1
358พ.อ.ต. ถนอมชัย สุนีกรม.1
359จ.ส.อ. อิทธิกร ยังมงคลม.1
360พ.อ.หญิง สุรพีย์ มาสมบูรณ์ม.4
361จ.ส.อ. วรจักร แจ่มฟ้าม.4
362พ.อ.ท.หญิง ฐิตารัตน์ สุวรรณปรีดีม.4
363พ.จ.ต.หญิง คุณารัตน์ โตส้มม.1
364จ.ส.ท. ศิวพงษ์ พวงเพชร์ป.1
365จ.อ. ประมินทร์ เจริญเรืองม.4
366จ.อ.หญิง มาลี ตามี่ม.4
367ส.อ.หญิง สมพร สุขเต็มดีม.1
368พ.อ.ต. จิรายุทธ รีพลม.1
369พล.อส วิษณุ แจ่มจำรัสป.1
370น.อ.หญิง ธารทิพย์ ขันทีท้าวม.4
371พ.จ.อ. ศุภกร สมรักษ์ป.1
372พ.จ.อ. ศุภกร สมรักษ์ม.1
373พ.จ.อ. ศุภกร สมรักษ์ม.1
374พ.จ.อ.หญิง ฤทัย นิลวรรณม.1
375พ.จ.ต.หญิง พัทธนันท์ ฟักแก้วม.4
376จ.ส.อ. ชำนาญ ดวงมณีม.1
377พ.อ.ต.หญิง พิจิตร รักษ์วงศ์ม.1
378จ.ส.อ. ศรัณย์ สุนทรโชติป.1
379จ.ส.อ.หญิง ณัฏรญา สมิตะสิริม.4
380จ.ส.อ. สิงหนาท บัวครองป.1
381พ.อ.อ.หญิง สุภาวดี ประกอบธัญญะศิริม.4
382จ.ส.อ. ธัญญารัชต์ ทัพน้อยม.1
383ร.ท. ชูเกียรติ พวงผกาม.1
384จ.ส.อ. นพรัตน์ เหมือนทดม.1
385จ.อ.หญิง สุมณฑา รัตนจันทร์ป.1
386จ.ส.ต.หญิง ซัลวาณีย์ อาลีม.1
387ส.อ. ขจรศักดิ์ พรหมพิทักษ์ม.1
388จ.อ.หญิง ศันสนีย์ ประสงค์ม.1
389ส.อ. พูนศักดิ์ ผาใต้ม.1
390ส.อ. สุเทพ มูลพิจิตรป.1
391จ.ส.อ. ธัญญฤทธิ์ อำพรรัมย์ม.1
392จ.ส.อ. เจนณรงค์ ปัญยานุวัฒน์ม.1
393จ.ส.อ. เจนณรงค์ ปัญยานุวัฒน์ม.4
394พ.อ.ท. เอกชัย พุ่มนวนป.1
395จ.อ.หญิง วัฒนา สาระจันทร์อุดมศึกษา
396ส.อ. สุวัฒน์ธนะ ฉัตรทองอุดมศึกษา
397ส.อ.หญิง สุตาภัญ แพงมีอุดมศึกษา
398ส.อ. ณัฐพงศ์ อภิญารัตน์ป.1
399ส.อ. ทศพร เทพรักษ์ม.1
400ส.อ.หญิง ธนัญญา แก้วโกยม.4
401ส.อ. ผดุงเกียรติ มลคลม.1
402ส.อ. พิชัยขาญ นามโยธาม.1
403ร.อ.หญิง ประภัสสร กาญจนะ ร.น.ป.1
404ร.อ.หญิง ประภัสสร กาญจนะ ร.น.ม.1
405จ.ส.อ. สะท้าน สร้อยพรมรร.ทหาร
406ส.อ. ปิยไพ คงพริกป.1
407ส.อ.หญิง หนึ่งฤทัย พรหมปานม.4
408น.อ. เชิดชู ชูเสนม.1
409ส.อ. สมภพ จันแปงเงินม.4
410พ.จ.อ. สุพจน์ จ้อสูงเนินม.4
411ส.อ. สุวิทย์ ดอนเตาเหล็กม.1
412ส.อ.หญิง ดาวใจ สุวรรณภาคป.1
413ส.ท.หญิง อวยพร นนท์คำวงค์ม.4
414ส.ท.หญิง ออนยุพิน เงินนามม.4
415พ.จ.อ. พีระ ฤทธิรอนป.1
416ส.อ. ประยูร ตาทองม.1
417ส.ท.หญิง วนิตตา ปินนะป.1
418จ.ส.ท. เอกชัย ทองนิ่มป.1
419ส.ท. รุ่งนิพนธ์ คงมีม.4
420พ.จ.อ. สุทธินันท์ ภูมลีป.1
421น.ต. วโรดม ไชยราช ร.น.ม.4
422จ.ส.อ. อังคาร ทาระแพนม.1
423ส.อ. ปรีชา ทุมเพ็งม.4
424ส.อ.หญิง ดวงสมร ปินตาถาม.1
425ร.อ.หญิง กุลณภา อินทโกษีม.1
426ส.อ.หญิง วิรมณ ตุงคะเทพีม.1
427ส.อ.หญิง วิรมณ ตุงคะเทพีม.4
428น.ต. บุญมา สายสอาดม.1
429ส.ท.หญิง วรรณา คุ้มแพ่งม.4
430น.อ.หญิง จุฑารัตน์ ทองทิพย์ม.1
431ส.อ.หญิง จิตรลดา สิทธิเทพป.1
432ร.อ. ธนา ชะเอมทองม.4
433ร.อ.หญิง นันท์ มณีสว่าง ร.น.ม.4
434ส.อ. วรภพ บุรีรักษ์อุดมศึกษา
435ส.อ.หญิง จารุณี บุญความดีม.1
436จ.ส.อ. ธนาเดช ปาณะวงษาม.1
437ส.อ.หญิง ไพลิน ชุนหงษ์ป.1
438ส.ท. จักรี สุวรรณศรป.1
439จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ สุงส่งม.4
440จ.ต. สถาพร สุภนิกรม.1
441ส.อ. อุเทน จรบำรุงป.1
442พ.จ.อ. วัฒนา ขวัญมงคลม.1
443จ.ส.อ. อำนาจ ทวนสระน้อยม.1
444ส.อ.หญิง รัศมิ์เกล้า เพียคำลือป.1
445ร.ท.หญิง อาภาจรี สุทธิโกเศศม.4
446จ.ส.อ. สุริยา ศรีโกเมนทร์ป.1

Leave a Comment

Scroll to Top