ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

แจ้งสมาชิก สอ.นทพ.จก. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

10 thoughts on “หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์”

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.ฯ ไม่มีการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกค่ะ แต่เรามีสวัสดิการของสมาชิก เป็นการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ดังนี้ค่ะ
   1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
   2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
   3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ 160,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
   4. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
   5. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 25 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
   6. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
   ให้ผู้รับโอนประโยชน์ ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วัน ที่สมาชิกตาย โดยให้แนบสำเนามรณะบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ที่จำหน่าย “ตาย” ที่ทางราชการออกให้
   หมายเหตุ ใบมรณะบัตร ทร.4 ตอน 1 และทะเบียนบ้านของผู้ตาย ที่จำหน่าย “ตาย” ต้องนำฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะคืนให้ผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้จัดการศพทันที

   รายละเอียดเกี่ยวกับมาชิกด้านอื่นอ่านในคู่มือสมาชิกนี้นะคะ คู่มือสมาชิก

  1. ท่านสมาชิกสามารถตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ ให้บุคคลผู้ที่ท่านมีความประสงค์ได้ โดยมาแจ้งเปลื่ยนและเขียนใบคำร้องด้วยตัวท่านเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันเวลาราชการค่ะ
   เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย
   สมาชิก: บัตรประชาชน
   ผู้รับโอน: สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 1. การเปลี่ยแปลงผู้รับผลประโยชน์ สามารถเขียนจาก บก.นพค. แล้วส่งเอกสารให้ สนง.สหกรณ์ ดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ หรือต้องเดินทางไปเขียนด้วยตนเอง ที่ สนง.สหกรณ์ ครับ

Leave a Comment

Scroll to Top