ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จำนวน 3 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 ถึง ข้อ 18 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้

แสดงความคิดเห็น

Scroll to Top