การจ่ายเงินให้สมาชิก

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น  จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่มาดำเนินการทำธุรกรรมการเงิน เช่น การกู้เงินประเภทต่าง ๆ หรือถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.62  สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ จะจ่ายเงินให้สมาชิกโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ที่รับเงินได้รายเดือน เท่านั้น

2. ข้าราชการบำนาญ สมาชิกสมทบ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เท่านั้น

พร้อมกันนี้ ขอให้สมาชิกที่ทำธุรกรรมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวด้วย

1 thought on “การจ่ายเงินให้สมาชิก”

Leave a Comment

Scroll to Top