ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก จากเดือนละไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นเดือนละไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  และงดการซื้อหุ้นพิเศษ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 10/2561/43 วันที่ 25 ต.ค.61

[embeddoc url=”https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2018/11/ระเบียบ-สอ.นทพ.ว่าด้วยหุ้น2561.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[mdocs single-file=”1019″ ]

Leave a Comment

Scroll to Top