แจ้งสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เรียน สมาชิกทราบ
ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด แล้ว จึงต้องปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอให้ท่านสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้มายังสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ
เอกสารเพิ่มเติม
1. กรณีโอนย้ายหน่วยงาน กรุณาส่ง สำเนาคำสั่งการโอนย้ายหน่วยงาน
2. กรณีเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ กรุณาส่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และสำเนาทะเบียนบ้าน
3. (เฉพาะข้าราชการบำนาญ) กรณีเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนา สมุดเงินฝากธนาคารทหารไทยฯ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

โดยใช้ช่องทางการติดต่อ

email : sahagorn89@gmail.com

fax : 0-2193-6031, 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2152-0926 ต่อ 307

หากสมาชิกมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่

Leave a Comment

Scroll to Top