สหกรณ์ฯ อยู่ภายใต้กฏหมาย ปปง.

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เป็นสถาบันการเงิน จึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทุกประการ

(คลิกอ่านแนวทางการปฏิบัติ)

Leave a Comment

Scroll to Top