สมาชิกที่มีเงินคงค้างกับสหกรณ์ ปี 2539 – 2551

สมาชิกที่มีเงินคงค้างกับสหกรณ์ ปี 2539 – 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ทำการปิดงบการเงินประจำ ครึ่งปี 2561 ปรากฏว่า มีสมาชิกหลายท่าน ที่มีเงินคงค้างอยู่กับสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2539 – 2551 ซึ่งสหกรณ์ฯตรวจสอบแล้ว ดังนี้

  1. เงินค่าหุ้น ได้แก่ เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ฯ หักไว้ล่วงหน้า, เงินค่าหุ้นที่สมาชิกชำระผ่านธนาคาร  แต่ไม่มีเอกสารแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
  2. เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินโอนชำระหนี้ ที่สมาชิกชำระผ่านธนาคาร  แต่ไม่มีเอกสารแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
  3. เงินคงเหลือจากการนำเงินปันผลเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้น (ที่ไม่ครบ 10.- บาท) หรือเงินปันผลค้างจ่าย เนื่องจากไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้
  4. เงินอื่น ๆ

อนึ่ง เงินคงค้างของสมาชิกที่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะดำเนินการขออนุมัติ  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อโอนเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้สมาชิก จำนวน 314 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ กรุณาติดต่อสอบถามกับสหกรณ์ฯ โดยด่วน หรือติดต่อที่หมายเลข 0 2152 0926 ต่อ 201 – 307

ลำดับยศ ชื่อ สกุล
1พ.ท.ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร
2นายประทีป ฉ่ำผิว
3จ.อ.วินัย ปั่นจั่น
4ร.อ.เจษฎา ประศาสนกุล
5ส.อ.รัตนชัย กันบัว
6พ.ท.ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ
7จ.ส.อ.นภดล นาคนาคร
8จ.ส.อ.ปราโมทย์ บุญเลิศ
9จ.ส.อ.วชิรนาวิน หลอดเงิน
10พ.อ.สมยศ มาสมบูรณ์
11พ.ท.หญิงสรัญญา บูรณะบุตร
12พ.ท.หญิงวรรณรวี สวาทสุท
13พล.ต.สุริยน เผือกสกนธ์
14จ.ส.อ.อิทธิเดช เนียมใบหอม
15พ.อ.เฉลิมพล วิบูลย์สุข
16ส.อ.เจษฎา อนันตสุข
17พ.ท.ศิลปชัย สิทธิวงษ์
18พ.ต.พิชัย ปิ่นสกุล
19จ.ส.อ.หญิงกนกวรรณ สอนดิษฐ์
20ร.อ.ธวัชชัย หนูเทศ
21พ.อ.ธวัชชัย ขยันสำรวจ
22น.ท.หญิงนิดดา พึ่งโพธิ์
23พ.ท.เสมอ สืบสายดี
24จ.ส.อ.สมชาย ลัวนกลิ่นหอม
25น.ต.ญ.เสาวลักษณ์ สุนันทชัย
26ร.ต.สิงหฬ สุนทร
27พ.อ.อ.สุนทร ธรรมรัตน์วิชัย
28จ.ส.อ.สามารถ ปรีกลาง
29จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ สำเภาเงิน
30นายดำรง สาระจันทร์
31จ.ส.อ.นรินทร์ อยู่สถิตย์
32พ.ท.ชัยวัฒน์ จิเนราวัติ
33พ.จ.อ.บรรจบ พาลี
34ร.ท.คนัชณ์พัศ กุลเสวตร
35ส.อ.ประทีป คชรักษา
36พ.อ.ญ.พจมาน ดุริยพันธ์
37พ.อ.ญ.ดวงพร พูนสุขสมบัติ
38น.ท.สุวรรณ ศรกุล ร.น.
39น.ต.มานะ รายณะสุข
40ส.อ.ประมวล ภูวงศ์ผา
41จ.ส.ต.มนตรี ดีอินทร์
42พ.ท.อมรศักดิ์ จันดร
43จ.ส.อ.หญิงพรพรรณ รัตนราช
44พ.อ.ท.ยุทธดนัย ทองจันทร์
45ร.ท.หญิงกรรณิการ์ ศรีวรพันธ์
46พ.อ.อ.พิสิทธิ์ เครือสุวรรณ
47พ.ต.ญ.วิภา คุ้มฤทธิ์
48พ.ต.สมบัติ กุลสวัสดิ์
49จ.ส.อ.ธีระ รักสุจริต
50พ.ท.ละไอ ปิ่นสุวรรณ
51พ.อ.ศิริศักดิ์ สังข์วิศิษฎ์
52พ.อ.อ.บุญสืบ กีรติกำจาย
53ส.ท.วีระชาติ ป้อมพันธ์
54พ.ท.พงษ์ศักดิ์ แววเพ็ชร์
55จ.ส.อ.ธีระพันธุ์ เขียวศรีณี
56พ.อ.ชำนาญ เกตุคง
57จ.ส.อ.ญ.วัชรี สุดเอก
58จ.ส.อ.วิรัตน์ จินโจ
59จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ ขาวเหลือง
60ร.อ.ประสิทธิ์ คิดงาม
61นาย วิวัฒน์ชัย บุญประสิทธิ์
62พ.ท.ไพบูลย์ อุทัยทัศน์
63พ.อ.บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชษ์
64พ.อ.สนิท รุ่งโรจน์
65จ.ส.อ.วรพจน์ มูลทอง
66ส.ท.เคนจันทร์ อรอินทร์
67ร.อ.บรรเทา เคนรัง
68พ.ต.หญิงมนฑิกานต์ วงษ์ถาวร
69นายก้าน ยิ้มพราย
70ร.อ.อัมพร อินทรประเสริฐ
71พ.ท.ธวัชชัย พรมศักดิ์
72จ.ส.อ.วชิรพงศ์ วงกล่อม
73จ.ส.อ.หญิงสุมาลี กุลวงษ์
74พ.อ.เกรียงศักดิ์ หมีทอง
75ส.ต.สุเมธ บรรจงศิริ
76จ.ส.อ.หญิงวัลภา เสนาขันธ์
77ส.อ.สมชาย สมัครการ
78พ.ต.จินดา นันทวิโรจน์
79นาย จีระพงษ์ บุญมาก
80จ.ส.อ.หญิงภัทรียา อยู่สุข
81พ.อ.อ.สมทรง ศุภเศรษฐธัญญะ
82จ.ส.อ.หญิงเบญจมาศ จาดบุญนาด
83จ.ส.อ.สมพงษ์ พันธรักษ์
84ร.ท.สมบัติ ทองคำ
85จ.ส.อ.พิสิษฐ์ ปิยะสุวรรณ
86พ.อ.ต.มานะ บุญเยี่ยม
87พ.ท.สุเทพ เกิดเฉลิมไชย
88จ.ส.อ.จิระพงศ์ พวกสันเทียะ
89น.ต.ศักดิ์สีห์ นิลดำ
90น.ต.กิตติศักดิ์ วงศ์ตนุภัทร
91ส.ท.เณติ นาวารัตน์
92ร.อ.ญ.ธนวรรณ จันทร์ปัญญา
93จ.ส.อ.วัลลภ ทองสุข
94พ.จ.ต.ญ.น้องนุช หลำเพิกสืบ
95ร.ท.พิชิต คมปัทพ์
96จ.ส.ท.ฉัตรมงคล วีณะคุปต์
97น.ต.ธงชัย ตรุวรรณ์ ร.น.
98น.ต.อุกฤษณ์ รองสุทธิ
99จ.ส.อ.หญิงโสภา จันทร
100ร.ต.ธีระเดช สภาปิตานนท์
101พ.จ.ต.เกียรติศักดิ์ คชสีห์
102จ.ส.อ.ไชยยงค์ สุนทรเกตุ
103จ.ส.อ.อาณัต เทียมธรรม
104ร.อ.ทวีผล เนตรพินทุ
105ส.อ.เชิดชาย แย้มเยื้อน
106ส.อ.ไพรัช ใสเรียน
107จ.ส.ท.ประเสริฐ พิจารณ์
108ร.ต.ญาณาธร ฟักเทพ
109น.ท.วีระ ศรีวิจิตร
110ร.ต.ชัยยันต์ พึ่งเงินทอง
111พ.อ.หญิงจินตนา ใจอู่
112ส.อ.เนระมิตร ดาบโสมศรี
113น.ต.วิสูตร ธัญญเจริญ ร.น.
114ส.อ.คำแก้ว ชาญธงไชย
115ส.อ.บรรพต แหยมคง
116พล.ท.ไตรรัตน์ ปิ่นมณี
117พ.อ.อ.อำนาจ จันทรโชติ
118ส.อ.นัทฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
119นายเพ็ชร เขาลาด
120จ.ส.อ.อัครพงศ์ บัวขาว
121ส.อ.สุวิทย์ เชื้อวงศ์พรหม
122จ.ส.อ.เอกชัย งามขำ
123จ.อ.จิรายุ สุขจิตร
124พ.จ.อ.ธนาศักดิ์ กุลประยงค์
125น.อ.หญิงกัญญา ปิ่นหย่า
126ร.ต.บรรพต กลั่นเรืองแสง
127ส.อ.หญิงดวงฤทัย จิรวุฒิโท
128ส.ท.ศักดิ์เทวิน เสาเวียง
129พ.อ.หญิงสุนิดา สาธุธรรม
130จ.ส.อ.หญิงมยุรี เกิดอุดม
131พ.จ.อ.ญ.อรเลน เชื้อกุลา
132พ.ท.หญิงวันฮานีซะห์ สะแลแม
133น.ส.จิตรลภา เทียนนา
134ส.อ.ทักสิน สีแสด
135จ.ส.ท.สุพล พะนะเสน
136นายเกชา ระโยธี
137จ.ส.ท.อดิศร จุฬา
138จ.ส.ต.วัฒนา ปารีพันธุ์
139นายสุรพล ไทยยัง
140จ.ส.อ.กฤษกร จิราพงษ์
141จ.ท.ประภาส ผอมพุ่ม
142น.อ.ศักดา วามะนะบุตร
143พ.ท.หญิงสุจิตตา โรมสาคร
144จ.ส.ต.สุพจน์ ภู่ระกำ
145จ.ส.อ.อัศวิน รังวัฒน์
146ส.ท.สุมิตร โพธิ์สิงห์
147พ.ต.เกรียงศักดิ์ ประสาสน์ศักดิ์
148พ.อ.เฉลิมชัย สุขขี
149พ.อ.สถาพร มหารักษิต
150พ.ต.ญ.ธวัลยา แดงบุญเรือง
151จ.ส.อ.อเนก มูลแจ๋ม
152พ.จ.ต.วัชรินทร์ กิ่งแก้ว
153จ.อ.วัชรินทร์ ชินโน
154ส.ต.สวัสดิชัย ไชยโพธิ์
155ส.อ.ชูเกียรติ สาระจันทร์
156ส.ท.ณรงค์ศักดิ์ ไชยผล
157จ.ส.ต.ประสาร อัดฮาด
158พ.อ.โชติ ภาณุรังษี
159ร.ท.บุญเกื้อ จันทร์ประดิษฐ์
160ร.อ.ชาตินิยม รัตนพลแสน
161ร.ต.สุริยัน อ่อนละม้าย
162จ.ส.อ.อังกูร กรโกษา
163ส.ท.สยามชัย บำรุงศักดิ์
164จ.ท.สมรส สมชอบ
165พ.อ.นรชาติ พลสุจริต
166พ.อ.วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว
167พ.อ.สุรเสกข์ นุชอำพันธ์
168จ.อ.เรวัตร มานะสันติกุล
169จ.ส.ต.รัตนชาติ เขื่อนหิน
170ส.อ.ยศไกร ไชยดี
171ส.ท.คำโจม ขันทีท้าว
172ร.ท.ญ.เตือนใจ กระดังงา
173จ.ส.อ.บุญชู ตันทเนตนิต
174พ.ต.ธนศิลป์ สุนิลหงษ์
175จ.อ.ญ.พรพิมล พุทธรักษา
176พ.อ.ญ.วรรณรัตน์ อารยรุ่งโรจน์
177ร.ท.สุรพล มีกรงาม
178ส.ท.อนุกูล สารเสวก
179พ.ท.มล.ชวรรดา สุขสวัสดิ์
180ร.อ.หญิงสุนีย์ แสนเลิศ
181ร.อ.หญิงจุรีรัตน์ นาโสม
182จ.ส.อ.สมบัติ สังเสวี
183พ.อ.ญ.บุศรา อินทรทัต
184ส.ท.พิชิต เข็มทอง
185จ.ส.อ.ธวัชชัย ยะอนันต์
186ส.อ.แสงสาย หัสดิน
187พ.อ.กฤดา เต๋วิยะ
188พ.ท.มนูญ วงษ์เนตร
189จ.ส.อ.เหรียญทอง สังข์เพชร
190จ.ส.อ.ธนะศักดิ์ แสงใส
191จ.ส.อ.สมชาย หงวนกระโทก
192จ.ส.อ.เฟื้อ มหาพล
193พ.อ.กิตติฉัตร วิโรจน์ศิริ
194จ.ส.อ.พงษ์พัฒน์ วงศ์ภา
195จ.อ.อดุลย์ ธาระมนต์
196พ.อ.อ.ญ.ดวงกมล สุวรรณบุปผา
197จ.ส.อ. จินดา สุขศิริ
198จ.ส.ท.ปฎิภาณ ทวีทรัพย์
199จ.อ.รุ่งอรุณ ศรีจอม
200พ.จ.ต.วิชชุกร ฤทธิรอน
201จ.ส.อ.นิวัติ หนูคง
202ร.ต.วิโรจน์ เปี่ยมเจริญ
203พ.จ.อ.ศิริพงษ์ สำเภา
204พ.ท.มนตรี กัจจายะนันท์
205จ.ส.อ.สมศักดิ์ หาสอดส่อง
206จ.ส.อ.หญิงเพียงจันทร์ ศรีสุนาครัว
207จ.ส.อ.มนตรี รัตนวิฑูรย์
208พ.จ.อ.ไชยยนต์ แก้วหาวงค์
209จ.อ.นรินทร์ รัตนะแสง
210ส.อ.สุภฤกษ์ วงศ์เครือสอน
211ส.อ.พุทธิชัย เพียรสุวรรณ
212จ.ส.อ.ธีระยศถ์ คราประยูร
213ร.ท.หญิงมาริสา กีระสี
214จ.ส.อ.นภดล เจ็กจันทึก
215ร.อ.หญิงกรกนก แจ่มชัดใจ
216ร.ต.สุกันฑ์ มหาศรานนท์
217ส.อ.สมศักดิ์ จั่นฉิม
218พ.จ.ต.สุระศักดิ์ อินทะไชย
219ส.อ.ธนกฤต เทวาคม
220จ.อ.ธนาลักษณ์ ช้างสุวัฒน์
221ส.อ.ชาลี อัลดุลสุวรรณ
222ส.อ.อำนาจ ขำมาลี
223จ.ส.ต.กมลศักดิ์ วงศ์อนันต์
224ส.อ.ธวัชชัย จารุภูมิ
225ส.อ.เทิดศักดิ์ ศรีละโคตร
226ส.อ.วีระพรรณ มากบุญ
227นายปรีชา เชนไว้
228ส.อ.สัญชาติ หวลวงศ์
229ส.ต.สุทธิพงษ์ จันทวงศ์
230ส.อ.สัมพันธ์ พลเสนา
231จ.ส.ต.สายชล คุ้มบาง
232พ.อ.กสิพัธน์ สว่างสินธ์
233จ.ส.อ.ศุภวิทย์ ศรีประเสริฐ
234จ.ส.ท.ธนาคาร พัฒนกำพล
235พล.อ.ต.ณรงค์ชัย พันธ์พิริยะ
236จ.ส.ต.เอกพล บุญกว้าง
237จ.ส.อ.สุบิน ตามสีลำ
238ร.อ.หญิงประภาศรี กล่อมมานพ
239ร.อ.ญ.ขวัญใจ สรรประดิษฐ์ ร.น.
240พ.ท.กฤษฎา ธรรมธร
241พล.ต.กิตติพัฒน์ สินเพ็ง
242จ.ส.อ.สำเภา ฤทธิรณ
243นาย จิรัฎฐ์ อนันต์
244พ.ต.อดุลย์ เดชรัตน์
245ร.อ.ฤทธินันท์ เหมือนฤทธิ์
246ส.อ.อุดมชัย พรามนาค
247พ.จ.อ.จรัส คำวัง
248ส.ท.หญิงกนกวรรณ พรายทอง
249ส.ต.วิทยา พึ่งพันธ์
250ส.ท.แวล คำขอด
251จ.ส.อ.สมชาย สารประภา
252ส.ท.โกเมศ อรุณศรี
253ส.อ.หญิงอุษารัตน์ สอนสุข
254พ.อ.อ.เจริญพร ฟักฤกษ์
255ส.อ.อิศรา สวัสดิ์คุ้ม
256ร.อ.สุรณรงค์ รุธิรวัฒน์
257พ.จ.ต.วรกานต์ กัญญาพันธ์
258พ.อ.กฤตพันธ์ รักใคร่
259จ.ท.หญิงอุไรรัตน์ นิสพะเนา
260ส.ท.สมชาย จันทร์ดวง
261ส.ท.นิรันด์ ขันชัยวงศ์
262ส.ต.หญิงศศิวิมล ห้วยหงส์ทอง
263ส.ต.หญิงสุกัญญา เทพสุขดี
264ส.อ.อัครวัฒน์ จันทร์ฟุ้ง
265ส.อ.สันติ กลางโฉม
266จ.ส.อ.ลำไย บุญมานพ
267ส.ต.นพรัตน์ ทองเนื่อง
268จ.ท.ปริญญา เฟืองปะแก้ว
269จ.ส.อ.เสน่ห์ เณรหนู
270ร.ต.ราชันย์ ยูปานนท์
271พ.ท.หญิงกัญญมล พิมพาภัย
272ส.อ.สาคร สายสุ้ย
273จ.ส.ท.โอเร เพ็งบุปผา
274ส.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ประสิทธิวงษ์
275ร.ต.สมศักดิ์ คุ้มสกุลไทย
276จ.อ.จำเนียร แก้วสีหา
277จ.ท.สมชาติ เขื่อนแก้ว
278ส.ท.หญิงพัชรี จิตพิลา
279ส.ต.หญิงมณชิกานต์ ครัวกระโทก
280พ.ท.ธนวัทน์ ธีรชาติธำรง
281ส.อ.ฉัชทนัน เจริญทรัพย์
282ร.ต.หญิงบัณรสี ศิริรัมย์
283นาง กาญจนา จันทรหมื่น
284นายณพร เกตุอุไร
285จ.ส.อ.ชูชีพ ฉ่ำคล้อย
286ส.ท.หญิงลัดดา แนวสุข
287ส.ท.จิรชาติ ศรีชัยศักดิ์
288ส.ท.สุวรรณ์ เสาวัตร์
289จ.ส.ต.ไพโรจน์ จันทร์เขียว
290จ.ท.กิติศักดิ์ อุดน้อย
291จ.ส.อ.สำอาง เอี่ยมละออ
292จ.อ.ลิขิต วรานนท์
293นางชุติมา โกมลกุญชร
294นายสุวัมน์ แสงจ้าย
295จ.ท.หญิงอนุจรี อาบสุวรรณ
296จ.อ.พัลลภ เจริญผล
297พ.ท.ชุมพล แหนผัน
298จ.อ.มานพ ใจมณี
299จ.ส.อ.ชัยณรงค์ คำเรืองศรี
300พ.อ.เศวก ศิริรัตนพงษ์
301ร.ท.ประจักษ์ พันธ์ศุภพล
302พ.จ.อ.ดิเรก อำพันธ์
303ร.ต.อิสราวุธ พรมพุทธา
304จ.ต.หญิงจันทิมา อาจวิชัย
305ส.ต.สุรศักดิ์ ประกอบธรรม
306ร.ต.การุณย์ ศรีวรรณ
307ส.ท.วีระศักดิ์ ภาระบาล
308ส.ต.อภิเดช ติละบาล
309จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ สิทธิเดช
310นายสุพร โพธิ์บุตร
311นางกาญจนา จันทร์หมื่น
312นางศิริศร ศิลปเสวี
313นายพิษณุพล ทับเงิน
314นายประเสริฐ นองติแก

แสดงความคิดเห็น

Scroll to Top