สมาชิกที่มีเงินคงค้างกับสหกรณ์ ปี 2539 – 2551

สมาชิกที่มีเงินคงค้างกับสหกรณ์ ปี 2539 – 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ทำการปิดงบการเงินประจำ ครึ่งปี 2561 ปรากฏว่า มีสมาชิกหลายท่าน ที่มีเงินคงค้างอยู่กับสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2539 – 2551 ซึ่งสหกรณ์ฯตรวจสอบแล้ว ดังนี้

  1. เงินค่าหุ้น ได้แก่ เงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ฯ หักไว้ล่วงหน้า, เงินค่าหุ้นที่สมาชิกชำระผ่านธนาคาร  แต่ไม่มีเอกสารแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
  2. เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินโอนชำระหนี้ ที่สมาชิกชำระผ่านธนาคาร  แต่ไม่มีเอกสารแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
  3. เงินคงเหลือจากการนำเงินปันผลเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้น (ที่ไม่ครบ 10.- บาท) หรือเงินปันผลค้างจ่าย เนื่องจากไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้
  4. เงินอื่น ๆ

อนึ่ง เงินคงค้างของสมาชิกที่มีอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะดำเนินการขออนุมัติ  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อโอนเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้สมาชิก จำนวน 314 ราย ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ กรุณาติดต่อสอบถามกับสหกรณ์ฯ โดยด่วน หรือติดต่อที่หมายเลข 0 2152 0926 ต่อ 201 – 307

[table “9” not found /]

Leave a Comment

Scroll to Top