การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 6/2561/43 วันที่ 29 มิ.ย.61 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 “สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ จึงให้สมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากฯ กับสหกรณ์ฯ ได้ คนละ 1 บัญชี และสมาชิกทำการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 20,000.- บาท/เดือน

[pdf-embedder url=”https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2018/07/การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ.pdf”]

Leave a Comment

Scroll to Top