ขอให้ทายาทสมาชิก สหกรณ์ฯ นทพ.ติดต่อ

ขอให้ทายาทสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นทพ. ติดต่อเจ้าหน้าที่

แจ้งสมาชิกทราบ ทายาทของสมาชิก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อติดต่อขอรับเงิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

1พ.ต. บรรเทิง ทิมเรืองเวช
2พ.ท. ชาญชัย เจริญชนม์
3พ.ท. จุมพล ฟ้าทมินทร์
4พ.อ. ชนะ มาประณีต
5จ.ส.อ. นิพนธ์ อักษรพันธ์
6นพ. ชวลิต วงศ์สุทธิผล
7ร.ท.หญิง จิตเกษม บรรเทา ร.น.
8ส.ต. พิเชษฐ เพียซ้าย

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2193-6031 ต่อ 302

Leave a Comment

Scroll to Top