ข่าวดี สำหรับสมาชิกผู้กู้เงินกับ สอ.นทพ.

ข่าวดี สำหรับสมาชิกผู้กู้เงินกับ สอ.นทพ.

ตามประกาศตารางมรณะฉบับใหม่มีผลให้อัตราเบี้ยประกันชีวิต ลดลง จากอัตราเดิมเกือบ  ทุกช่วงอายุ สำหรับ สอ.นทพ.ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.61 เป็นต้นมา ผลก็คือสมาชิกที่มากู้เงินนับตั้งแต่วันเริ่มใช้     จะเสียค่าเบี้ยประกันชีวิตน้อยลงมาก ส่วนผู้ที่กู้เงินจากสหกรณ์ไปแล้ว หากสนใจทำประกันชีวิตก็จะได้อัตราเบี้ยประกันใหม่เช่นกัน

การประกันชีวิต เป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง แก่ผู้ที่ค้ำประกันเงินกู้แก่ท่าน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง ผู้ที่คุ้นเคย หรือผู้ที่ท่านเคารพนับถือ และยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ท่านในยามที่ท่านมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนั้น และเมื่อท่านจากไปก็ไม่ได้ทิ้งภาระดังกล่าวไว้แก่บุคคลเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม สมาชิกควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิต เช่นเดียวกับการทำสัญญากู้เงิน ซึ่งจะสรุปพอสังเขปดังนี้

  1. เบี้ยประกันชีวิตเป็นการจ่ายครั้งเดียวเมื่อทำสัญญาเงินกู้ และคุ้มครองตามวงเงินหนี้       (ที่เหลืออยู่) ตลอดอายุสัญญา
  2. สมาชิกผู้กู้ จะสามารถทำประกันชีวิตได้ ต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  3. สมาชิกผู้ทำประกันชีวิต ต้องแถลงข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสุขภาพ
  4. สมาชิกต้องมีระยะเวลารอคอย 365 วัน (คือต้องมีชีวิตอยู่ 365 วัน) หากสอบพบว่ามีโรคก่อนการทำสัญญาประกันชีวิต ถือเป็นโมฆียะและคืนเบี้ยประกันเต็มจำนวน

หมายเหตุ หากสอบไม่พบว่าเคยเป็นโรคก่อนการทำสัญญาฯ แต่มาเป็นโรคภายหลังจากการทำสัญญา บริษัทจ่ายเต็มจำนวนของมูลหนี้

  1. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมิได้สืบเนื่องจากโรคที่เป็นอยู่ บริษัทจ่ายเงินเต็มจำนวนมูลหนี้คงเหลือ โดยมิต้องรอระยะเวลารอคอย 365 วัน
  2. หากสมาชิกปลดหนี้ก่อนครบอายุสัญญา สมาชิกได้รับเงินตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
  3. หากสมาชิกขอกู้เงินใหม่โดยการ Refinance กรมธรรม์ที่ทำสัญญาไว้เดิมยังคงอยู่ แต่สมาชิกต้องทำสัญญาประกันชีวิตใหม่เฉพาะส่วนต่างของเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุขึ้น สัญญาประกันชีวิตเดิมสามารถจ่ายเงินตามมูลค่าหนี้คงเดิมได้ทันที แต่สำหรับสัญญาประกันชีวิตใหม่ต้องมีระยะเวลารอคอย 365 วัน และเงื่อนไขเหมือนข้อ 4

หวังว่าสมาชิกคงมีความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการทำประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ค้ำประกันและครอบครัวของท่าน  ดังนั้นหากท่านยังไม่ได้ทำประกันชีวิตดังกล่าว ยังรีรอ ลังเลใจ สามารถมาขอทำประกันได้ตลอดเวลา และสามารถได้รับอัตราเบี้ยประกันใหม่ที่ราคาถูกกว่าเดิม

Leave a Comment

Scroll to Top