การบรรยายพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสำคัญของระบบสหกรณ์ที่ควรรู้ โดย นาย ณัฐพล นันทนาวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้ง และส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมห้วยทราย บก.นทพ. ในการนี้ พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ รองประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธาน และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมฟังการบรรยาย

โดยมีสาระสำคัญคือให้สหกรณ์ฯ ตระหนักว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีกรอบกติกา มีกฎเกณฑ์ แสดงความเป็นตัวตนของใครของมัน “สหกรณ์” เป็นเรื่องของการรวมคน เพื่อพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็ย่อมมีกรอบ มีกติกา มีกฎเกณฑ์ของมัน ถ้าเราเอากรอบ เอากติกา เอากฎเกณฑ์ของคนอื่นมาใช้ในสหกรณ์ แม้จะเกิดผลดี มันก็ไม่ใช่สหกรณ์เป็นแน่แท้

บรรยายพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นทพ.

Leave a Comment

Scroll to Top