ประกาศชะลอการรับฝากเงิน พ.ย.60

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง  ชะลอการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ตามที่สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด ไดประกาศเรื่อง การรับฝากเงิน
ออมทรัพยพิเศษ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยใหสหกรณออมทรัพยฯ เปดรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ จาก
สมาชิก วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองรอยหาสิบลานบาทถวน) ระยะเวลา ตั้งแต ๒ ตุลาคม ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
หรือ จนกวาจะครบตามจํานวน โดยสมาชิกสามารถฝากเงินออมทรัพยพิเศษไดรายละไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิบลานบาทถวน)
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยฯ วาดวย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๕
และระเบียบสหกรณออมทรัพยฯ วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน) พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๗
“ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได โดยจะประกาศใหทราบลวงหนา เปนคราวๆ ไป”
ตามมติเวียนของคณะกรรมการดําเนินการฯ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติใหยกเลิกประกาศเรื่อง
การรับเงินฝากเงินออมทรัพยพิเศษ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้
สมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ทุกทานที่ประสงคจะทําธุรกรรมการฝากเงินออมทรัพยพิเศษ
ใหสามารถทําการฝากเงินในบัญชีออมทรัพยพิเศษทุกประเภทรวมกันรายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่น
บาทถวน) ตอเดือน นับแตวันที่ตามทายประกาศฉบับนี้ จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

คลิกดาวน์โหลด [161.06 KB]

ประกาศ-ชะลอรับฝากเงิน-พ.ย.60

Leave a Comment

Scroll to Top