พัฒนาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ใน บก.ทท.

17 พฤษภาคม 2560 พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. และคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ให้การต้อนรับ พล.อ. จำนงค์  จันพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ตามโครงการพัฒนาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ระหว่างสหกรณ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธไมตรีอันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์  ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ซึ่งเป็นงานด้านสวัสดิการของกองบัญชาการกองทัพไทย

Leave a Comment

Scroll to Top