ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

จากเดิม ในวันจันทร์ที่ 13 มี.ค.60 

เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 10 มี.ค.60

กำหนดการดังนี้

  • เวลา 0900  ลงทะเบียน ณ อาคาร บก.นทพ.  พร้อมจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้มาร่วมประชุมใหญ่ คนละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  
  • เวลา 1230  ประชุม  ณ หอประชุมมหาศรานนท์   ในปีนี้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 6.00 % และเฉลี่ยคืน 15.25 %

สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โทร 0-2152-0926 หรือ

facebook https://www.facebook.com/coop.afdc

Website : http://www.coopafdc.com

Leave a Comment

Scroll to Top