เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะต้องกรอกข้อมูลการขอกู้เงินในคำขอกู้, คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน และสัญญาค้ำประกัน ให้เรียบร้อย (ยกเว้นยอดเงินกู้และยอดส่งหัก) และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้เงินและเอกสารประกอบการค้ำประกันมาให้ครบถ้วน

หากเอกสารไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ จะไม่รับเรื่องคำขอกู้เงินของท่านไว้พิจารณา


ผู้กู้

  1. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. ใบเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล(ถ้ามี)
  4. สำเนาหน้าบัญชี ธ.ทหารไทยธนชาต (ต้องเป็นบัญชีเงินเดือน )
  5. เอกสารวัตถุประสงค์ในการกู้

คู่สมรสผู้กู้

  1. สำเนาประชาชน


ผู้ค้ำประกัน

  1. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. ใบเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล

คู่สมรสผู้ค้ำประกัน

  1. สำเนาบัตรประชาชน
Scroll to Top