ตอบกลับไปยัง: การกู้เงินฉุกเฉินตามระเบียบฯ ที่ประกาศเมื่อ ๑ มิ.ย.๖๓

#1463
admin-afdc
Keymaster

สมาชิกที่ไม่ได้สังกัด นทพ. ถ้าไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ สามารถกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นที่ตนถืออยู่
จะต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่า ร้อยละ30 ของเงินได้รายเดือน และเงินเดือนขั้นต่ำคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,500.- บาท
* งดกู้กรณีมีกรมบังคับคดีแจ้งอายัดเงิน

Scroll to Top